Powrót uczniów klas I – III do szkół

18 stycznia uczniowie klas  I- III szkoły podstawowej rozpoczynają nauczanie w formie stacjonarnej. Powrót uczniów do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia  przygotowało wytyczne dla dyrektorów placówek oświatowych. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii, a także procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Szkoły podstawowe w gminie Krapkowice są przygotowane na przyjęcie uczniów w poniedziałek 18 stycznia.

mask-5420156_1920.jpeg

Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, tj.: stosować środki ochronne - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 3. Wszystkim osobom wchodzącym do budynku szkoły zapewniono korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 5. W szkołach zapewniono szybką i skuteczną komunikację z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 6. W szkołach wyznaczone zostały odrębne pomieszczenia umożliwiające odizolowanie ucznia wykazującego objawy np. infekcji dróg oddechowych.
 7. W szkołach planuje się zapewnić taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie będzie miała  możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 8. W harmonogramie dnia dla danej klasy, dyrektor szkoły uwzględnia:

- godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,

- korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

- korzystania ze stołówki szkolnej,

- zajęć na boisku.

 1. Jedna grupa uczniów (klasa) będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.
 3. Szkoły zapewniają korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 4. Nie planuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni, dopuszcza się wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 5. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

corona-5086496_1920.jpeg

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do monitorowania  codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 2. W szkołach na bieżąco będą prowadzone  prace związane z utrzymaniem czystości urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 3. Sale oraz  części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Gastronomia

 1. Korzystanie z posiłków będzie odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
 2. Planuje się spożywanie posiłków w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

Organizacja pracy świetlicy szkolnej, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych

 1. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy.
 2. W szkołach zostały ustalone zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 3. Zajęcia pozalekcyjne będą organizowane na terenie szkoły w małych grupach,
  z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

 

school-5689765_1920.jpeg