Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KRAPKOWIC

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektów:

 

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks.Koziołka, Transportową i rzeką Odrą,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice (w rejonie ulic Górnej,  Ks. Koziołka, Chrobrego.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227r. z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do których przystąpiono na podstawie:

  • uchwały Nr XXIV/403/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks.Koziołka, Transportową i rzeką Odrą,
  • uchwały Nr XXIV/404/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie ulic Ks.Koziołka, Górnej, Żeromskiego i Chrobrego.

 

     Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do  dnia 18.02.2014r.:
1. na piśmie na adres: Urząd  Miasta i Gminy Krapkowice,, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,
2. drogą elektroniczną na adres: umig@krapkowice.pl  lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 13, II budynek.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.