Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  KRAPKOWIC

o przystąpieniu do sporządzenia:

-  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks.Koziołka, Transportową
i rzeką Odrą,
-     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice (w rejonie ulic Górnej i Ks. Koziołka, Chrobrego).


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717  tekst jednolity) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach: 

- uchwały Nr XXIV/403/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks.Koziołka, Transportową i rzeką Odrą,

- uchwały Nr XXIV/404/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 17 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie ulic Ks.Koziołka, Górnej, Żeromskiego i Chrobrego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać do  dnia  18.02. 2014r.:
1. na piśmie na adres: Urząd  Miasta i Gminy Krapkowice, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,
2. drogą elektroniczną na adres: umig@krapkowice.pl  lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 13, II budynek

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 


                       Burmistrz Krapkowic
                       /-/ Andrzej Kasiura