Informacja o XXV Sesji Rady Miejskiej

(Transmisja na żywo - od godz. 14:00 , 26-02-2014)
Informacja o XXV Sesji Rady Miejskiej

 

XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

     dnia 26 lutego 2014 r. (środa) o godz. 1400

    w Krapkowickim Domu Kultury , ul. Prudnicka 7 

 

 z porządkiem obrad:

   1. Otwarcie XXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności

obrad.

   2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym

         – od 30 grudnia 2013 r. do 26 lutego 2014 r.

   3.  Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 12

        porządku obrad.

   4.  Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

        Alkoholowych  na 2014 rok.

   5.  Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

   6.  Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

        na 2014 rok.

   7.  Program działalności kulturalnych  Gminy Krapkowice na 2014 rok.

   8.  Przyjęcie do realizacji planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na 2014 rok.

   9.  Informacja nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem

        nieruchomości.

 10.  Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu

        czystości  i porządku na terenie Gminy Krapkowice

 11.  Podjęcie uchwał w sprawach różnych.

 12.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.

 13.  Wolne wnioski i zapytania.

 14.  Zakończenie XXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

   Tydzień przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji  :

 

  1. 18.02.2014 r. godz.14oo Komisja Spraw Społecznych ( oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: działalność straży miejskiej i krapkowickich dzielnicowych, działalność OPS, WTZ, ŚDS oraz zagadnienie dot. podjętych działań w sprawie budowy nowego cmentarza komunalnego i omówienie planów gminnych na 2014 rok

      tj. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; przeciwdziałania narkomanii;

      przeciwdziałania  przemocy w rodzinie);

 

  1. 19.02.2014r. godz. 1400  w Publicznym Przedszkolu  Nr 2 w Krapkowicach  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ( oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: organizację Biegu Krapkowickiego, funkcjonowanie i kierunki rozwoju OSiR Krapkowice, plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych na 2014 rok );

 

  1. 20.02.2014r.godz.14oo Komisja Gospodarki i Finansów ( oprócz tematów sesyjnych  

       komisja omówi : zagadnienia dot. działalności OSiR - pływalnia „Delfin” i zasad

       finansowania przedszkoli