Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 46/7, 46/9, 46/10 z mapy 3 przy ul. Opolskiej w Krapkowicach

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XVII/252/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 46/7, 46/9, 46/10 z mapy 3 przy ul. Opolskiej w Krapkowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.01.2014r. do 26.02.2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice  w godz. od 800 do 1500 w pok. nr 13 w II budynku Urzędu,

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.02.2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o godz. 1000.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać do Burmistrza Krapkowic w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art.18 ust.3 w/w ustawy) na adres z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2014r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu.

 

       Burmistrz Krapkowic

     /-/  Andrzej Kasiura