OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE

Burmistrz Krapkowic

działając zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 1536 ze zmianami) oraz uchwały nr XXIII/370/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy  Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” ogłasza:

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU
ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE w zakresie:

 

 •  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin. 
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka narodowego,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży, 
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwiania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 • działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: do dnia  05 lutego 2014 r. godz. 15:30

Termin uzupełnienia braków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe). Wszelkich informacji udziela Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki –pok. 18 lub pod numerem telefonu 77 / 44 66 822