Gmina wnioskuje o kolejne miliony

Krapkowicki samorząd może pozyskać niebagatelną kwotę 24 350 000,00 zł z Funduszy Norweskich.

29 października 2020 roku gmina Krapkowice złożyła do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kompletną propozycję projektu „Krapkowice z perspektywą na przyszłość’’ w ramach Programu Rozwój Lokalny dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Krapkowice znalazły się wśród 54 miast wybranych do drugiego etapu naboru w ramach ww. programu. W ramach projektu opracowano dwa dokumenty strategiczne, tj.: Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego.

Kompletna propozycja projektu powstała w wyniku prac Zespołu Projektowego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Krapkowic w szerokiej partycypacji społecznej m.in. z mieszkańcami gminy, lokalnymi liderami, przedsiębiorcami, radnymi, przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej, gminy i lokalnych instytucji. W pracach Zespołu oprócz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i jednostek gminnych, uczestniczyli także Radni Rady Miejskiej, Eksperci, opiniodawczy partnerzy społeczni,  doradcy Związku Miast Polskich i konsultanci Opolskiego Centrum Zarządzania Projektami. Wsparcia udzielili także mieszkańcy naszej Gminy, którym serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, wiele cennych uwag, spostrzeżeń, rad i propozycji, przydatnych do opracowania kompletnej propozycji projektu, a także za uczestnictwo w przeprowadzonych na potrzeby projektu badaniach i wywiadach. Gmina wraz z mieszkańcami wykonała ogromną pracę zbierając, dokumentując oraz analizując zakres potrzebny do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty wytworzone w ramach projektu dostępne są w Biurze Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Fundusze Norewskie_.jpeg

 Budżet projektu ,,Krapkowice z perspektywą na przyszłość’’ wynosi 5 722 141,29 euro, tj. 24 350 000,00 zł, planowane dofinansowanie to 100%. Budżet będzie podlegał szczegółowej weryfikacji ze strony ekspertów oceniających projekt i może ulec modyfikacjom. Planuje się podjęcie 25 działań w ramach Programu Rozwoju Lokalnego oraz Programu Rozwoju Instytucjonalnego, w tym 7 działań inwestycyjnych oraz 18 o charakterze nieinwestycyjnym. Część działań planuje się zrealizować z Partnerami Projektu, do których należą: gmina Gogolin, Aglomeracja Opolska, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach. W ramach 25 działań przewidziano do realizacji 66 przedsięwzięć.

Wszystkie działania ujęte w opracowanych dokumentach są niezmiernie ważne dla rozwoju gminy Krapkowice. Do najważniejszych planowanych zadań inwestycyjnych należą: utworzenie centrum przesiadkowego do obsługi podróżnych, utworzenie międzypokoleniowego miejsca spotkań mieszkańców przy ul. Staszica w Krapkowicach, przeprowadzenie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rogowie Opolskim, wymiana węglowych źródeł ciepła budynków w centrum miasta na źródła niskoemisyjne, budowa windy w Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto wśród ważnych zadań nieinwestycyjnych znajduje się opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu pod nowo powstającą zabudowę mieszkaniową w ok. ul. Gimnazjalnej w Krapkowicach, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu pod nowo powstającą zabudowę usługowo -mieszkaniową wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Osiedlu Kwiatów w Krapkowicach, opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy DK45 i nowo powstającej zabudowie mieszkaniowej. W zadaniach nieinwestycyjnych ujęto także: dokumentacje techniczne do ww. inwestycji termomodernizacyjnych i związanych z wymianą źródeł ogrzewania, budowy windy, ekspertyzy, doradztwo, koncepcje, nadzory, przedsięwzięcia związane z Krapkowickim Budżetem Obywatelskim, wydarzenia związane z integracją i aktywizacją społeczną, spotkania z przedsiębiorcami, warsztaty przedsiębiorczości dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, koszty dot. dostosowania lokalnej administracji do potrzeb mieszkańców, działania upowszechnieniowe i promocję projektu, koszty współpracy z partnerem zagranicznym.

Fundusze Norewskie__.jpeg

Ocena projektów złożonych przez samorządy lokalne w II etapie naboru do programu Rozwój Lokalny będzie trwała przez ok. 4-5 miesięcy. Po tym terminie, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wybierze ok. 15, które w całości mogą zostać dofinansowane w ramach Programu Rozwój Lokalny.

Odnosząc się do słów starożytnego poety Seneki, który mawiał ,, Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów”, gmina Krapkowice po opracowaniu dokumentów aplikacyjnych wie w jakim kierunku podążać, tak aby nastąpił wzrost poziomu życia jej mieszkańców oraz lepsze dostosowanie lokalnej administracji do potrzeb mieszkańców. Świadczą o tym działania zaplanowane w ramach projektu, służące rozwojowi Krapkowic. Zadania te mają zwiększyć atrakcyjność miasta jako miejsca zamieszkania, wzmocnić markę Krapkowic jako miasta z dostępną przestrzenią publiczną i funkcją turystyczną, poprawić jakość powietrza, stworzyć konkurencyjne warunki do rozwoju przedsiębiorczości, a także poprawić efektywność administracji poprzez wzmocnienie dialogu społecznego i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych. Potrzeba jeszcze tylko „pomyślnych wiatrów” w postaci dofinansowania projektu.

Fundusze Norweskie logotyp.png

Kategorie strony: Biznes