PRZEBUDOWA DROGI UL. GRANICZNEJ W DĄBRÓWCE GÓRNEJ

Projekt pn. „PRZEBUDOWA DROGI UL. GRANICZNEJ W DĄBRÓWCE GÓRNEJ”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Dofinansowanie: 42 939,52 zł

Całkowita wartość inwestycji: 71 565,86 zł

Przebudowa obejmowała odcinek drogi gminnej ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej o długości 63,2 m. W ramach inwestycji zgodnie z elementami i rodzajem robót wykazanym we wniosku
o dofinansowanie zadania wykonano roboty pomiarowe i roboty ziemne, prace uzupełniające, świadczono usługę inspektora nadzoru oraz zakupiono i zamontowano 2 szt. tablic informacyjnych. Planuje się, że w wyniku przebudowy ul. Granicznej poprawie ulegnie płynność ruchu drogowego co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu. Poprawią się warunki życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycja ta wpłynie na wzrost dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Dąbrówce Górnej i podmiotów gospodarczych funkcjonujących
w obrębie planowanego zadania. Na przebudowanym odcinku drogi poprzez poprawę stanu nawierzchni nastąpi zmniejszenie hałasu komunikacyjnego i zapylenia, zmniejszy się ryzyko spowodowania wypadku i ryzyko ulegnięcia wypadkowi, zmniejszy się też ryzyko utraty zdrowia/życia lub uszkodzenia mienia przez uczestników ruchu. Mając również na względzie to, że kluczowymi elementami konkurencyjności regionu są: poziom życia mieszkańców, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, możliwość pozyskania inwestorów oraz lokalizacja i dostępność do instytucji i wydarzeń. Przedmiotowa droga ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju Gminy Krapkowice. Przebudowa ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej z pewnością przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności gminy Krapkowice, jak i całego regionu, poprawi też dostęp mieszkańców do usług społeczno – kulturalnych, podniesie poziom życia mieszkańców. Zadanie jest spójne i komplementarne w obszarze problemowym, przedmiotowym i funkcjonalnym z projektami Gminy Krapkowice już zrealizowanymi, realizowanymi oraz zaakceptowanymi do realizacji.

Tablica na stronę ul. Graniczna DG.jpeg