Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami)

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na


sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (po byłym laboratorium Zakładów Papierniczych) o powierzchni użytkowej budynku 895,86 m², piwnic o powierzchni użytkowej 48,16 m² i poddaszem o powierzchni użytkowej 431,12 m² położonej w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 100B, oznaczonej nr  działki 125/25 z mapy 3 o powierzchni 0,0941 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej 49108/St, stanowiącej własność Gminy Krapkowice. W dziale III KW widnieje zapis „Wzmianka o otwarciu postępowania układowego”.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 41.P, który oznacza obszary przeznaczone pod zabudowę przemysłową, produkcyjno usługową oraz obiektów infrastruktury technicznej z utrzymaniem funkcji mieszkalnictwa zbiorowego oraz usług administracyjnych, gastronomicznych i handlowych.

 

Cena wywoławcza - 373.100,00 zł

 

Oględziny nieruchomości ustalono na dzień 15 stycznia 2014 roku (środa) o godz. 10°° po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Rybacka 9 (tel.77/ 4 661 888).

 

Przetarg odbędzie się dnia 31 stycznia 2014 roku (piątek) o godz. 9³° w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

 

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 27 stycznia 2014 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku  uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od  rozstrzygnięcia.

Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi

osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, II piętro, pok. 35, telefon 077/44 66 870, 44 66 806, 44 66 895.

 

 

                                                                          Burmistrz Krapkowic

                                                                              Andrzej Kasiura

Do pobrania:

PDFogłoszenie o przetargu 1.pdf (117,73KB)