Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami)

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na

 

  1. sprzedaż lokalu użytkowego Nr 1, usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego w Pietnej przy ul.  Łąkowej 1, dawne przedszkole z możliwością zmiany przeznaczenia na lokal mieszkalny o pow. użytkowej 132,28 m2   oraz przynależnej piwnicy nr 03 o pow. użytkowej 7,29 m2 wraz ze sprzedażą 189/1000  części działki Nr 434/3 z k. m. 2 o pow. 0,0805 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej  Nr 54414 wolnej od obciążeń.

Cena wywoławcza - 104.020,00 zł

  1. sprzedaż lokalu użytkowego Nr 7, usytuowanego na poddaszu budynku mieszkalno-użytkowego w Pietnej przy ul.  Łąkowej 1, obejmującego jedno pomieszczenie - strych z możliwością zmiany przeznaczenia na lokale mieszkalne o pow. użytkowej 193,07 m2  wraz ze sprzedażą 261/1000  części działki Nr 434/3 z k. m. 2 o pow. 0,0805 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej  Nr 54414 wolnej od obciążeń.


Cena wywoławcza - 60.680,00 zł

Dla działki 434/3 z mapy 2, obręb Pietna brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Oględziny nieruchomości ustalono na dzień 15 stycznia 2014 roku (środa) o godz. 12°° po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Rybacka 9 (tel.77/ 4 661 888).

 

Przetarg odbędzie się dnia 31 stycznia 2014 roku (piątek) o godz. 10°° w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

 

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić z podaniem nr lokalu, na które jest wpłacane na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 27 stycznia 2014 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku  uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od  rozstrzygnięcia.

Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi

osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, II piętro, pok. 35, telefon 077/44 66 870, 44 66 806, 44 66 895.

 

                                                                                 Burmistrz Krapkowic

                                                                                      Andrzej Kasiura

Do pobrania:
PDFogłoszenie o przetargu na www, bip.pdf (119,80KB)