• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

24 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)

XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 25.06.2020 r. do 24.09.2020 r.
 3. Zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w okresie międzysesyjnym – odpowiedzi w pkt. 13 porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych Gminy za I półrocze 2020 r.
 1. Zarządzenie nr 451/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 sierpnia 2020 r.
  w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
  o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
 1. Informacja z realizacji wniosków za I półrocze 2020 r.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
  z uwzględnieniem wyników sprawdzianu ósmoklasisty, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta
  i Gminy Krapkowice w I półroczu 2020 r.
 4. Sprawozdanie na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2020 r.
 5. Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
 6. Informacja na temat postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego
  w Krapkowicach.
 7. Informacja na temat skutków pandemii, koszty z tym związane oraz utracone przychody pośrednie i bezpośrednie.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na rok 2020 (projekt nr 1)
 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt nr 2)
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/212/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach
  z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach (projekt nr 3)
 4. w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Miasta Krapkowice (projekt nr 4)
 5. w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 5)
 6. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice (projekt nr 6)
 7. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice (projekt nr 7)
 8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt nr 8)
 9. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/156/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach
  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016/2025 (projekt nr 9)
 10. w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich (projekt nr 10)
 11. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Krapkowice na rok szkolny 2020/2021 (projekt nr 11)
 12. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice” (projekt nr 12)
 13. w sprawie wskazania wstępnej nowej lokalizacji przystanków autobusowych
  w miejscowości Steblów, zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej ul. Ogrodowej (projekt nr 13)
 14. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Delfin” sp. z o. o.
  w Krapkowicach (projekt 14)
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 2. Wolne wnioski i zapytania radnych, sołtysów.

Zakończenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


Komisje poprzedzające XIX Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach:

HARMONOGRAM PRACY
KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

na posiedzeniu w dniu 21 września 2020 r.

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja z realizacji wniosków za I półrocze 2020 roku.
 3. Omówienie sprawozdania z realizacji budżetu i zadań gospodarczych gminy za I półrocze 2020 roku.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
  z uwzględnieniem:
 1. wyników egzaminu ósmoklasisty,
 2. działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 3. wyników nadzoru pedagogicznego.
 1. Stan przygotowań i zabezpieczeń w placówkach oświatowych podczas epidemii
  COVID-19.
 2. Sprawozdanie z wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w 2020 roku.
 3. Organizacja Święta Niepodległości.
 4. Sprawozdanie z działalności Krapkowickiej Pływalni DELFIN za I półrocze 2020 roku.
 5. Sprawy różne m.in. omówienie projektów uchwał z zakresu oświaty, kultury i sportu:
 1. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na rok 2020 (projekt nr 1)
 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt nr 2)
 3. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Krapkowice na rok szkolny 2020/2021 (projekt nr 11)
 4. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Delfin” sp. z o. o.
  w Krapkowicach (projekt 14)
 5. wniosek rodziców.

 

HARMONOGRAM PRACY
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

na posiedzeniu w dniu 22 września 2020 r.

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Omówienie sprawozdania z realizacji budżetu i zadań gospodarczych gminy za I półrocze 2020 roku.
 3. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2020 r.
 4. Informacja nt. segregacji odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.
 5. Informacja z realizacji wniosków za I półrocze 2020 r.
 6. Informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ i ŚDS.
 7. Sprawy różne m.in. omówienie projektów uchwał z zakresu spraw społecznych:
 1. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na rok 2020 (projekt nr 1)
 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt nr 2)
 3. w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Miasta Krapkowice (projekt nr 4)
 4. w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 5)
 5. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/156/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach
  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016/2025 (projekt nr 9)
 6. w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich (projekt nr 10)
 7. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice” (projekt nr 12)
 8. w sprawie wskazania wstępnej nowej lokalizacji przystanków autobusowych
  w miejscowości Steblów, zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej ul. Ogrodowej (projekt nr 13)
 9. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Delfin” sp. z o. o.
  w Krapkowicach (projekt 14)

 

 

HARMONOGRAM PRACY
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW

na posiedzeniu w dniu 23 września 2020 r.

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Omówienie sprawozdania z realizacji budżetu i zadań gospodarczych gminy za I półrocze 2020 roku.
 3. Informacja z realizacji wniosków za I półrocze 2020 r.
 4. Analiza zaległości podatkowych wobec Gminy Krapkowice.
 5. Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonywanych przyłączy przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
 6. Informacja nt. postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego w Krapkowicach.
 7. Sprawy różne m.in. omówienie projektów uchwał z zakresu gospodarki i finansów:
 1. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na rok 2020 (projekt nr 1)
 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt nr 2)
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/212/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach
  z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach (projekt nr 3)
 4. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice (projekt nr 6)
 5. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice (projekt nr 7)
 6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt nr 8)
 7. w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich (projekt nr 10)
 8. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Krapkowice na rok szkolny 2020/2021 (projekt nr 11)
 9. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice” (projekt nr 12)
 10. w sprawie wskazania wstępnej nowej lokalizacji przystanków autobusowych
  w miejscowości Steblów, zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej ul. Ogrodowej (projekt nr 13)
 11. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Delfin” sp. z o. o.
  w Krapkowicach (projekt 14)
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).