OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE NA 2014 ROK

Konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.
O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857   z późn. zm.). Na realizację projektów w 2014 roku przeznacza się kwotę – 260 000,00 zł.

Termin składania wniosków: do dnia  09 stycznia 2014 r. godz. 15:30

Termin uzupełnienia barków formalnych:
w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach:
  www.bip.krapkowice.pl  (zakładka Organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.