• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Powrót dzieci z Przedszkola Nr 2 do budynku przedszkolnego w Krapkowicach przy ul. Moniuszki 6

Kończą się prace remontowe w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach w części użytkowanej przez wychowanków przedszkola. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura informuje, że oddziały przedszkolne w budynku przedszkola przy ul. Moniuszki 6 zostaną uruchomione w dniu 20 lipca 2020 roku.

Główny Inspektor Sanitarny podpisał 2 lipca zaktualizowane wytyczne dla przedszkoli oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Główne zmiany dotyczą zwiększenia liczebności grupy do 25 dzieci, dotąd w oddziale mogło przebywać tylko 16 dzieci.

Zwiększenie liczby dzieci w oddziałach jest możliwe pod warunkiem zapewnienia wychowankom bezpiecznej odległości. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2. W przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi w takiej sytuacji co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza pięciu odzin dziennie. Jeżeli czas pobytu dziecka przekracza pięć godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie, powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2.

dzieci.jpeg

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19, nadal obowiązują w przedszkolach podjęte wcześniej środki bezpieczeństwa. Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali oraz zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie. Należy zapewnić taką organizację pracy oddziałów, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić
lub dezynfekować. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-2-lipca-2020-r-iii-aktualizacja-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkol/

Plik do pobrania:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).