• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Burmistrz Krapkowic stanowczo zaprzecza zarzutom Radnej

W związku z Interpelacją Radnej Marii Karweckiej z dnia 16 czerwca 2020 r.w sprawie nadzoru organu prowadzącego nad placówkami oświatowo-wychowawczymi na terenie miasta i gminy Krapkowice w latach 2016-2020 Burmistrz Krapkowic odpowiada:

Prawa i obowiązki organu prowadzącego wynikają z przepisów ustawy Prawo oświatowe dotyczą zapewnienia działania placówki oświatowej, w tym: zorganizowania obsługi administracyjnej i finansowej, wykonywania remontów oraz zadań inwestycyjnych, wyposażania szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Dyrektor jednostki oświatowej realizuje czynności związane z zarządzaniem konkretną placówką i jest zwierzchnikiem dla zatrudnionych w szkole lub przedszkolu pracowników. Zgodnie z Kodeksem pracy jest obowiązany wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego oraz jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Zarzuty interpelacji w przeważającym zakresie dotyczą spraw pracowniczych, a to znajduje się w zakresie obowiązków dyrektora placówki. Organ prowadzący nie posiada uprawnień, aby wpływać na kształt polityki kadrowej w szkole lub w przedszkolu oraz na sprawy związane z prawem pracy. Rozwiązywanie konfliktów oraz dążenie do polubownego rozwiązywania problemów interpersonalnych w miejscu pracy znajdują się w zakresie wyłącznych kompetencji pracodawcy, który ma prawny obowiązek zapobiegać konfliktom.

W grudniu 2016 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach odbyły się mediacje w sprawie nieporozumień pracowniczych. W marcu 2017 r. dyrektor przedszkola zorganizowała dla pracowników szkolenie z zakresu prawa pracy, które obejmowało m.in. zagadnienia: zadania i obowiązki wynikające z Kodeksu pracy, zachowywanie tajemnicy służbowej, etyka zawodowa oraz na czym polega mobbing. W kolejnych latach dyrektor przedszkola nie informowała organu prowadzącego o występowaniu problemów pracowniczych w miejscu pracy.

W latach 2016 - 2019 Burmistrz Krapkowic przedstawiał Radzie Miejskiej w Krapkowicach „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych”, opracowaną przez Wydział Oświaty i Kultury. Informacja była przyjmowana jednogłośnie przez radnych na kolejnych sesjach Rady Miejskiej w Krapkowicach.

W latach 2016 - 2019 Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przeprowadził 142 kontrole w placówkach oświatowych. Kontrole dotyczyły: przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w zakresie prawidłowości przekazywania danych w sprawozdaniach do Systemu Informacji Oświatowej. Kontrole prowadzono również w żłobkach w zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach został przeprowadzony audyt wewnętrzny w obszarze edukacji i wychowania „Realizacja wybranych zadań w zakresie oświaty na terenie Gminy Krapkowice”. Audytor nie wykazał zastrzeżeń i pozytywnie ocenił działania Wydziału Oświaty i Kultury w badanym obszarze.

Decyzja o zawieszeniu dyrektora przedszkola została podjęta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którą  organ prowadzący szkołę / przedszkole ma prawo zawiesić dyrektora jednostki, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów, celowe jest odsunięcie dyrektora od wykonywania jego obowiązków. Z przepisów nie wynika, że zarzuty – które stanowić mogą podstawę zawieszenia – wymagają uprzedniej weryfikacji i potwierdzenia. Wiarygodny – tj. godny wiary – będzie więc taki zarzut, co do prawdziwości, którego nie ma wprawdzie pewności,  ale istnieją uzasadnione okolicznościami podstawy, aby sądzić, że polega on na prawdzie. Wiarygodność tę, w przypadku dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2, wywołała przede wszystkim powaga oraz liczebność osób podpisujących się pod skargami. Bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji o zawieszeniu miały niepokojące sygnały, jakoby dyrektor placówki miała – za pośrednictwem osób trzecich – wpływać na nauczycieli i wywierać na nich presję w związku ze złożonymi skargami.

Na skutek skarg złożonych przez nauczycieli i rodziców organ prowadzący początkowo nie zdecydował się na krok w postaci zawieszenia dyrektora. Jednakże wskutek powzięcia niepokojących informacji, została podjęta decyzja o potrzebie ograniczenia kontaktów pracowników z przełożonym, którego dotyczyły skargi. W sytuacji, w której przeważająca część zarzutów nauczycieli dotyczyła wątków niewłaściwego traktowania podwładnych, a także napływające do organu sygnały dotyczące nieprawidłowych zachowań po stronie dyrektora, zmusiły organ prowadzący do zastosowania niezbędnych środków prawnych, aby zapobiec możliwej eskalacji konfliktu.

Organy władzy publicznej obowiązane są do działania na podstawie i w granicach prawa. Naczelnik nadzoruje pracę Wydziału Oświaty i Kultury w zakresie zadań przypisanych dla organu prowadzącego. Koordynuje i sprawuje nadzór nad działalnością placówek oświatowych. Uprawnienia organu prowadzącego są wyraźnie wskazane i mogą być realizowane tylko w takim zakresie, na jaki pozwalają przepisy. Na pewno więc organ prowadzący nie posiada uprawnień, aby wpływać na kształt polityki kadrowej w szkole lub w przedszkolu. W pracy zawodowej naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury przestrzega przepisów obowiązującego prawa, wykonuje zadania sumiennie i odpowiedzialnie, dochowuje tajemnicy ustawowo chronionej, zachowuje się uprzejmie i życzliwie w kontaktach z interesantami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami, zachowuje się z godnością w miejscu pracy. Biorąc pod uwagę efekty pracy i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz środowiska oświatowego, nieposzlakowaną opinię w środowisku lokalnym, jak również uwzględniając wyniki audytu w obszarze edukacji i wychowania, stwierdzam, że nie ma przesłanek do wszczęcia procedur mających na celu zawieszenie Jolanty Myśluk w pełnieniu funkcji naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury.

Pełna treść odpowiedzi Burmistrza Krapkowic na Interpelację Radnej Marii Karweckiej w sprawie nadzoru organu prowadzącego nad placówkami oświatowo-wychowawczymi na terenie miasta i gminy Krapkowice w latach 2016-2020 jest zamieszczona  na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej Gminy Krapkowice www.krapkowice.pl.

 

Andrzej Kasiura Burmistrz Krapkowic

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).