• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach       

w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 14:00
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)

 

   z porządkiem obrad:

 

       1.  Otwarcie  XVII  Sesji  Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  23.04.2020 r. do 25.06.2020 r.

3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad-  odpowiedzi w pkt. 11 porządku obrad.

4.  Debata nad Raportem  o stanie Gminy Krapkowice.

5.  Udzielenie Burmistrzowi Krapkowic wotum zaufania (projekt uchwały nr 1 z 15.06.2020r. ).

      6.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz  ze  Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2019 rok (projekt uchwały nr 2 z 10.06.2020 r.).

     Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2019 rok (projekt uchwały nr 3 z 10.06.2020 r.).

7.  Realizacja wniosków za 2019 rok.

8.  Stan przygotowań  instytucji i organizacji społecznych placówek kulturalno- oświatowych do Akcji Lato 2020.

9.  Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi

    10. Podjęcie uchwał:

       a) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 10.06.2020 r.);

       b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały z 10.06.2020 r);

      c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej (projekt uchwały z 25.05.2020 r.);

      d) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność gminy Krapkowice (projekt uchwały z 09.06.2020 r.);

      e) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok (projekt uchwały z 10.06.2020 r.);   

      f) w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 10.06.2020 r.);

      g) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 18.03.2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krapkowice" (projekt uchwały z  10.06.2020 r.).

  11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz  w och

  12.Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

  13.Zakończenie  XVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

 

Przed Sesją Rady odbędzie  się posiedzenie Komisji Rady -Połączone w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 1400 w Krapkowickim Domu Kultury (sala kinaowa)-                      

Tematy posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Krapkowice- Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Krapkowic. 

3. Omówienie Sprawozdania z wykonania budżetu, planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice- wykorzystanie zaciągniętych kredytów i pożyczek za 2019 rok- Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic.

4. Informacja z realizacji wniosków za 2019 rok.

5. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akcji Lato 2020 roku.

6. Organizacja roku szkolnego 2020-2021. Sprawy organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice.

7. Informacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w mieście i gminie Krapkowice. Informacja dot. naboru dzieci do gminnych przedszkoli.

8. Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi i socjalnymi oraz opłaty parkomatowej i targowej pobieranej przez ZGKiM.

9.  Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych.

10. Informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS.

11.Informacja na temat cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych, opłata za przedłużenie dzierżawy.

12.Informacja o zewnętrznych środkach finansowych pozyskanych na projekty realizowane przez Gminę Krapkowice

13.Sprawy różne m.in. omówienie projektów uchwał.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).