• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wznowienie prac Komisji Rekrutacyjnej w PP nr 1 w Krapkowicach

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Krapkowicach będzie ponownie weryfikowała wnioski o przyjęcie do przedszkola, złożone przez rodziców w terminie od 20 lutego do 02 marca 2020 r.

W dniu  5 czerwca 2020 r. ogłoszona zostanie nowa lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.

W dniach od 8 do 10 czerwca 2020 roku rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. W dniu 15 czerwca 2020 r.  o godzinie 12.00 znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Krapkowicach podczas posiedzenia w marcu 2020 r. uwzględniła informacje rodziców dotyczące preferencji wyboru kolejności przedszkoli. Natomiast zgodnie z  art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)  do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice:

 1. obydwoje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 6 pkt;
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest włączone do zespołu szkolno-przedszkolnego - 5 pkt;
 3. lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - 4 pkt;
 4. lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsca wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 3 pkt;
 5. rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej (z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - 2 pkt;
 6. rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt;

 

Jeżeli w wyniku rekrutacji dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, to zgodnie  z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Burmistrz Krapkowic wskaże rodzicom nieprzyjętych dzieci inne przedszkole, które dysponuje wolnymi miejscami, biorąc pod uwagę umiejscowienie oraz czas pracy przedszkola.

W  przedszkolach, które będą dysponowały nadal wolnymi miejscami, zostanie w tych placówkach ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).