XXIII Sesja Rady Miejskiej

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

   w dniu 28 listopada 2013r.(czwartek) o godz.14oo w Krapkowickim Domu Kultury  ul. Prudnicka 7

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 11.09.2013 r. do 28.11.2013r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt.11 porządku obrad.
 4. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok .
 5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014 rok .
 6. Informacja nt. udziału Sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2014 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich .
 7. Omówienie spraw związanych z realizacją projektów dot. rozbudowy i przebudowy remiz OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania  i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Pietnej i Żużeli .
 8. Informacja z realizacji budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń .
 9. Informacja nt. zasad prowadzenia i organizacji zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 .
 10. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Tydzień przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 19.11.2013r. godz. 1400  - w Urzędzie Miasta i Gminy  w Krapkowicach -Komisja Spraw Społecznych. Oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: Bieżąca działalność Straży Miejskiej,Policji; Bieżąca działalność OPS,WTZ,ŚDS, Podstawowa opieka zdrowotna;  Działania w sprawie budowy nowego cmentarza ;Informacja nt. poprawienia sytuacji przeciwpowodziowej w Gminie Krapkowice w związku z budową zbiornika w Raciborzu; Informacja nt. przygotowania do akcji zimowej 2013/2014.

2) 20.11.2013r.godz.14oo - w Zespole Szkół Sportowych  Nr 1 w Krapkowicach - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Oprócz tematów sesyjnych, dodatkowo komisja omówi: Realizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach.; Działalność instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz dzieci i młodzieży (OPS, KDK, MiGBP, OSiR, ZHP).

3) 21.11.2013r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - -Komisja Gospodarki i Finansów .Oprócz tematów sesyjnych komisja omówi: Informacja nt. działalności Spółki „WiK”w Krapkowicach.