• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

23 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)

 

z porządkiem obrad:

 

   1. Otwarcie  XVI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

   2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od

       27.02.2020 r. do 23.04.2020 r.

   3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad-odpowiedzi w pkt.13 porządku

       obrad.

   4. Sprawozdania  z  rocznej działalności Spółki „Delfin”, WTZ, ŚDS, OPS oraz sprawozdanie
        merytoryczne i finansowe z działalności KDK i MiGBP.  

   5.  Ocena zasobów pomocy społecznej.

   6.  Informacja na temat udzielonych zamówień publicznych w 2019 roku i w I kwartale 2020 r.

   7.  Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

   8.  Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy

        Krapkowice.

   9.  Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy w razie wystąpienia powodzi.

   10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

         i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.

   11. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie Odnowa Wsi. Plan na 2020
         rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.     

   12.  Podjęcie uchwał:

 • Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  
 • Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 03.03.2020 r.);
 • Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt  uchwały z 31.03.2020 r.);
 • Projekt uchwały nr 4 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji
  w roku 2020 (projekt  uchwały z 06.04.2020 r.)
 • Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały z 07.04.2020 r.);
 • Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok (projekt uchwały z 08.04.2020 r.);
 • Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 08.04.2020 r.);
 • Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej
  w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” (projekt uchwały z  08.04.2020 r.);
 • Projekt uchwały nr 9 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej
  w Krapkowicach (projekt uchwały z 02.04.2020 r);
 • Projekt uchwały nr 10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt uchwały z 02.04.2020 r.);
 • Projekt uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek) (projekt  uchwały z  02.04.2020 r.);
 • Projekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia drogi ul. Oleandrów zlokalizowanej na działkach nr 63/93 z k.m. 16 oraz nr 63/125 z k.m. 16 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały z 02.04.2020 r.);
 • Projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/183/2020 Rady Miejskiej
  w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji przystanków autobusowych w miejscowości Dąbrówka Górna i Gwoździce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415 (projekt uchwały z 02.04.2020 r.);
 • Projekt uchwały nr 14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Oleandrów i Wrzosów w Krapkowicach oraz ul. Wiejskiej w Steblowie (projekt uchwały z 06.04.2020 r.);
 • Projekt uchwały nr 15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z 04.03.2020 r.);
 • Projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 rok (projekt uchwały z 15.04.2020 r.).

        13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz
              w okresie międzysesyjnym.

        14. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

        15. Zakończenie XVI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją Rady odbędzie się posiedzenie Komisji Połączonych:

 

23.04.2020 r. (czwartek) godz. 1200 - w Krapkowickim Domu Kultury, ul Prudnicka 7- sala kinowa - oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja
o działalności sportowej w 2019 roku; Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2019 roku; Zestawienie remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych
w 2019 roku; Sprawozdanie z realizacji dotacji na zadania oświatowe
i opiekuńcze w 2019 roku (stypendia szkolne, refundacja kosztów nauki zawodu, żłobki); Informacja roczna z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych; Współpraca Krapkowic z miastami partnerskimi; Informacja nt. dotacji celowych przyznanych w 2019 roku; Sprawozdanie z działalności Spółki Gminnej ZGKiM za 2019 rok.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).