Kolejny element pakietu wsparcia przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy!

Biorąc pod uwagę obecną sytuację społeczno-gospodarczą w jakiej się znaleźliśmy,  podjąłem kolejną decyzję, rozszerzającą gminny pakiet wsparcia dla firm, które w związku z pandemią koronawirusa utraciły klientów, zlecenia, dochody lub co najgorsze, zostały zmuszone do zawieszenia działalności gospodarczej.

Tym działaniem jest wprowadzenie możliwości znaczącego obniżenia czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Krapkowice, a będące w Zarządzie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krapkowicach. Ustalenie niższego czynszu będzie możliwe począwszy od 1 kwietnia 2020 roku na podstawie złożonego wniosku oraz po podpisaniu przesłanego na adres przedsiębiorcy aneksu do umowy najmu.

W przypadku spełnienia warunku spadku przychodów o więcej niż 30 %, czynsz najmu za lokal będzie wynosił 1 zł netto plus podatek VAT oraz przypadające na dany lokal opłaty stałe (energia, woda, co, itp.) i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie zawarte umowy najmu kształtują się w granicach od 16 do 30 zł netto za m2.

O zmianę warunków umowy mogą ubiegać się przedsiębiorcy najmujący lokale użytkowe na podstawie obowiązującej umowy najmu, których przychody w najmowanym lokalu spadły o więcej niż 30 %, w porównaniu do analogicznego miesiąca w poprzednim roku. Jeżeli najemca nie osiągnął przychodu w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, przychód za miesiąc, którego dotyczy wniosek porównuje się do średniego miesięcznego przychodu z 3 pełnych miesięcy prowadzenia działalności, poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii, obejmujących okres od grudnia 2019 roku do lutego 2020 r.

W przypadku braku możliwości określenia przychodu w sposób określony powyżej, decyzję o zmianie warunków umowy podejmuje Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krapkowicach.

Weryfikacja wniosków będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez najemcę dokumentów – wypełnionego i podpisanego wniosku oraz dołączonych do niego kopii dokumentów (skanów) potwierdzających spadek przychodów (raport miesięczny z kasy fiskalnej, deklaracje podatkowe, wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub innej ewidencji, itp.).

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub do skrzynki zamontowanej przed siedzibą ZGKiM lub też za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krapkowicach, ul. Rybacka 9, 47-300 Krapkowice.

Wszelkie wątpliwości wyjaśnią Państwu pracownicy Spółki ZGKiM, bezpośrednio odpowiedzialni za opłaty czynszowe lokali gminnych pod nr. tel. 77 474 96 21 lub 77 4661 888 (centrala).

Z wyrazami szacunku

Andrzej Kasiura, Burmistrz Krapkowic

 

 

 

Kategorie strony: Rynek pracy