OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii (Rozporządzenie   Ministra Zdrowia  z dnia 20 marca 2020 r, Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn zm.) z dniem 23 marca do odwołania wprowadza się ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

W celu podjęcia działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wprowadzam ograniczenia w obsłudze klientów.

 1. Ograniczenie obsługi klientów będzie polegało na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom. Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, drogą elektroniczną, przez ePUAP oraz za pośrednictwem operatora pocztowego,w godzinach pracy Urzędu.
 2. Wejścia główne do budynków Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 i 21 będą zamknięte, w celu wezwania pracownika należy skorzystać z dzwonka lub domofonu znajdujących się przy głównych drzwiach wejściowych do każdego budynku UMiG.
 3. Kasa w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach będzie nieczynna dla klientów. Opłat należy dokonywać wyłącznie za pomocą bankowości elektronicznej.
 4. Dane kontaktowe oraz informacja o sposobie załatwiania spraw w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta i Gminy
  w Krapkowicach:
 • Urząd Stanu Cywilnego osobiście można załatwiać tylko sprawy pilne a są to:
  rejestracja urodzeń i zgonów (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia godziny – tel. 77 44 66 868, 77 44 66 867, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (wyłącznie mieszkańcy gminy Krapkowice) – wnioski w sprawie wydania odpisów można wysłać pocztą lub przez e-puap zaplanowane śluby cywilne (bez zmian) z ograniczoną liczbą gości do 5 osób.
   
 • Wydział Spraw Obywatelskich:
  Zaleca się składanie wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Obsługa klientów będzie prowadzona tylko w najpilniejszych sprawach i tylko dla mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice po uprzednim umówieniu się telefonicznie -77 44 66 865 lub 77 44 66 871.
   
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: informacje nt. spraw pilnych  można uzyskać drogą telefoniczną - 77 44 66 813 i 77 44 66 845 lub drogą elektroniczną. Dotyczy to również spraw związanych z działalnością gospodarczą, kontakt pod numerem telefonu: 77 44 66 814.
   
 • Wydział Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa udziela informacji pod następującymi numerami telefonów:
  - nieruchomości – 77 44 66 830 lub 77 44 66 862
  - gospodarka odpadami komunalnymi – 77 44 66 895 lub 77 44 66 838
  - wycinka drzew – 77 44 66 870
  - decyzje środowiskowe, bezdomne zwierzęta – 77 44 66 864
  - dotacje celowe do wymiany źródeł ogrzewania – 77 44 66 805
   
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:
  - oświetlenie i oznakowanie – 774466881
  - interwencje dot. dróg – 774466817
  - inwestycje – 774466861
  - zajęcie pasa drogowego  – 774466896
  - sporządzanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, tel. 77 44 66 803, tel. 77 44 66 823
  - wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego gminy (głównie do celów notarialnych), tel. 77 44 66 803, tel. 77 44 66 823
  - wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy tel. 77 44 66 803, tel. 77 44 66 823 opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości tel. 77 44 66 803

6. Wydział Oświaty i Kultury - w sprawach  organizacji oświaty w gminie Krapkowice tel. 77 44 66 812.

7. Wydział Budżetowo-Finansowy: informacje nt. spraw pilnych  można uzyskać drogą telefoniczną - 77 44 66 826 lub drogą elektroniczną. Dotyczy to spraw związanych z opłatami z tytułu: dzierżawy rolnej/rocznej/miesięcznej, wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupu mieszkań na raty.

8. Dane kontaktowe do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach:

 - Platforma ePUAP: /UMiG/Skrytka (http://epuap.gov.pl/),

- formularz kontaktowy na stronie www.krapkowice.pl

- adres e-mailowy Biura Podawczego Urzędu Miasta:

- telefon do Punktu Obsługi Klienta: +48  77 44 66 833

Burmistrz Krapkowic

/-/Andrzej Kasiura