Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice

W dniu 9 lutego 2011 roku Rada Miejska w Krapkowicach zatwierdziła strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011- 2015.

Strategia integracji i polityki społecznej w gminie Krapkowice została opracowana w celu podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania dominujących problemów społecznych istotnych dla krapkowickiej społeczności lokalnej. Potrzeba opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice wynika przede wszystkim z tego, że narastające problemy mogą wpływać niekorzystnie na życie wszystkich mieszkańców naszej społeczności.

Integralną część strategii stanowią programy realizowane przez wydziały Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy, których podstawowym spójnym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka: