Jak działa elektroniczny system rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu „ATMS Kids” w gminie Krapkowice?

Od 1 lutego 2020 roku w przedszkolach publicznych gminy Krapkowice wprowadzono Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, który dokładnie rejestruje czas pobytu dziecka w placówce za pomocą rejestratora i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.

W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu, wprowadzono czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka z przedszkola oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym numerem dla każdego dziecka. Przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika.  System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane. Ważnym elementem branym pod uwagę przy rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu jest deklaracja godzin pobytu złożona przez rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic składając taką deklarację powinien uwzględnić swój czas gotowości oraz możliwości przyprowadzenia i odebrania dziecka z przedszkola w godzinach podanych do deklaracji.

Zgromadzone z czytników dane o czasie pobytu dziecka są rozliczane zgodnie z przepisami art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i art. 13 ustawy Prawo Oświatowe, które wyraźnie wskazują, że opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (w naszej gminie jest to uchwalony przez radę miejską czas od godz. 8.00 do godz. 13.00). Należy zauważyć, że opłaty nie dotyczą dzieci 6-cioletnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Przy naliczaniu opłat system uwzględnia częściowe lub w całości zwolnienia z opłat na warunkach określonych w uchwale przez radę miejską. Elektroniczny system odzwierciedla faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu i nalicza go minutowo. Ponadto system uwzględnia tzw. „bufor czasowy” tj. dwa razy po 15 minut, umożliwiający rodzicowi lub opiekunowi przebranie dziecka -  bez naliczania opłaty.

Obecnie przez cały miesiąc trwa weryfikacja wprowadzonych danych i sprawdzanie poprawności działania systemu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Na początku marca 2020 roku rodzice po raz pierwszy otrzymają rozliczenie finansowe sporządzone na podstawie zgromadzonych i zweryfikowanych danych do systemu.

 

Wydział Oświaty i Kultury

UMiG Krapkowice