Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krapkowice

Właściwe planowanie zadań z uwzględnieniem istniejących problemów jest niezbędne dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego w celu realizacji zamierzeń rozwojowych oraz zwiększania standardów życia mieszkańców.

Podstawę opracowania  lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych Miasta Krapkowice stanowiły: „Strategia Rozwoju Wspólnoty Krapkowickiej”, „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice” z roku 2004, budżet gminy, a także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Krapkowice”. Lokalny Program Rewitalizacji jest wynikiem współpracy z lokalną społecznością, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta, a także sektorem przedsiębiorstw.

Horyzont czasowy ustalony w niniejszym dokumencie wynika bezpośrednio z dokumentów strategicznych miasta i gminy, a także z wytycznych zawartych w dokumentach unijnych (ZPORR).

Ze względu na specyfikę miasta i obecność dużej ilości terenów poprzemysłowych struktura niniejszego dokumentu ujmuje problematykę rewitalizacji kompleksowo, a Program będzie realizowany zarówno na obszarze podupadłych terenów miejskich w ramach Poddziałania 3.3.1. ZPORR jak i na terenie obszarów poprzemysłowych w ramach Poddziałnia 3.3.2. Dokument niniejszy uznano za elastyczny i otwarty, co umożliwia planowanie i dodawanie zadań niezbędnych z punktu widzenia pojawiających się w przyszłości problemów z zakresu rewitalizacji obu rodzajów terenów miasta.

W marcu 2005 roku Rada Miejska w Krapkowicach przyjęła  Lokalny Program Rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych Miasta Krapkowice  na lata 2005 - 2013 (uchwały Rady Miejskiej: DOCUchwała Nr XXX-392-2006 w sprawie wprowadzenia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemyslowych.doc (608,50KB) z dnia 20.03.2006r. w sprawie wprowadzenia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych.