OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  KRAPKOWIC

o przystąpieniu do sporządzenia niżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

               Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póź. zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach

1. Uchwały Nr XVIII/275/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice.

2. Uchwały Nr XVIII/261/2013 z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice pomiędzy drogą krajową nr 45, a ulicą Limanowskiego.

3. Uchwały nr XIX/298/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice w rejonie Osiedla Sady.

4. Uchwały Nr XX/324/2013 z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Prudnickiej w Krapkowicach.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17  w terminie do dnia 30.10.2013r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

              Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z póź. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń ww projektów planów.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww prognozy w terminie do dnia 30.10.2013r.:

1. na piśmie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

2. drogą elektroniczną na adres lub

3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w godz. otwarcia Urzędu w pokoju nr 13 w II budynku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

/-/ Burmistrz Krapkowic

 Andrzej Kasiura