Rekrutacja do szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców.

W okresie od 1 kwietnia do 6 maja 2020 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

W dniu  15 maja 2020 r. do godz. 12.00  podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W okresie od 18 maja do 25 maja 2020 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły. W dniu 27 maja 2020 r. do godz. 12.00 komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Nabór dzieci do klas sportowych odbywa się w terminie  od 1 kwietnia do 16 kwietnia 2020 r. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się do dnia 21 kwietnia 2020 roku.

Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 29 maja do 5 czerwca 2020 roku.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 pkt;

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania kandydata - 9 pkt;

3) kontynuacja nauki kandydata w zespole szkół lub w zespole szkolno - przedszkolnym –8 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkuje rodzina wspierająca rodziców /opiekunów prawnych kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 pkt;

5) w obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsce wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 5 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

Pobierz:

PDFPodpisane Zarządzenie Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2020 2021.pdf (546,06KB)

PDFUchwała Nr XXVI 320 2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dn 28 02 2017 w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf (248,68KB)