• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Powietrze pod lupą

W trosce o zdrowie mieszkańców, gmina Krapkowice od lat prowadzi liczne działania związane z ograniczeniem niskiej emisji.

Na terenie naszej gminy działa program badania jakości powietrza. Dziewięć czujników,  mierzących stężenie pyłu PM10 oraz PM2,5 zamontowanych zostało na terenie miasta,  jedenaście w sołectwach (po jednym w każdym). Urządzenia pracują bez przerwy, a aktualizowane co godzinę pomiary dostępne są na stronach internetowych:  https://powietrze.krapkowice.pl lub www.krapkowice.pl (przycisk „Monitoring powietrza”). Dodatkowo na obiekcie Powiatowej Straży Pożarnej umieszczono stację meteo, która dokonuje pomiaru temperatury, wiatru, ciśnienia i opadów. Najbliższe stacje pomiarowe, działające w ramach państwowego monitoringu powietrza realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu znajdują się w Zdzieszowicach i Kędzierzynie-Koźlu, a wyniki jakości powietrza można śledzić na stronie http://www.opole.pios.gov.pl:81/. Zarówno o ryzyku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, jak i ich faktycznych przekroczeniach informujemy mieszkańców na stronie www.krapkowice.pl, w zakładce Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – Aktualności GCZK.

Gmina Krapkowice prowadzi także działania związane z ograniczeniem emisji powierzchniowej. Od 2016 roku funkcjonuje  program udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie gminy. Dotowaniem objęte są inwestycje, polegające na wymianie węglowego  źródła ogrzewania na ekologiczne.  

Wysokość dofinansowania to 2.000,00 zł. Ponadto wspólnoty mieszkaniowe mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 3 000,00 zł do 8 000,00 zł.

 

Wyniki programu w latach 2016-2019:

Rok 2016

Rodzaj ogrzewania

MIASTO

SOŁECTWA

Kotły na ekogroszek

4

3

Kotły gazowe

6

-

Kotły na pelet

3

1

Ogrzewanie elektryczne

1

-

Kotły hybrydowe

1

-

RAZEM

15

4

Wysokość przyznanych dotacji [PLN]

28 000,00

6 500,00

Rok 2017

Rodzaj ogrzewania

MIASTO

SOŁECTWA

Kotły na ekogroszek

4

4

Kotły gazowe

8

2

Kotły na biomasę

11

7

Ogrzewanie olejowe

-

1

Ogrzewanie elektryczne

1

-

RAZEM

24

14

Wysokość przyznanych dotacji [PLN]

44 375,08

26 000,00

Rok 2018

Rodzaj ogrzewania

MIASTO

SOŁECTWA

Kotły na ekogroszek

4

2

Kotły gazowe

19

2

Kotły na pelet

5

13

Sieć ciepłownicza

1

-

RAZEM

29

17

Wysokość przyznanych dotacji [PLN]

62 000,00

33 000,00

Rok 2019

Rodzaj ogrzewania

MIASTO

SOŁECTWA

Kotły na ekogroszek

3

4

Kotły gazowe

29

3

Kotły na pelet

4

7

Ogrzewanie elektryczne

-

1

RAZEM

36

15

Wysokość przyznanych dotacji [PLN]

70 500,00

28 000,00

RAZEM 2016-2019

104

50

Wysokość przyznanych dotacji 2016-2019

204 875,08

93 500

 

Kolejnym działaniem w ramach ograniczenia niskiej emisji jest realizacja projektu pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy”. Inwestycja ta jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa III: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej. Wartość inwestycji to 1 935 989,48 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 197 066,96 zł.

Przedmiotem projektu jest modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej z zastosowaniem pomp ciepła wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Krapkowice: budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy. Projekt stanowi ważny element programu zmierzającego do ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery i poprawy efektywności energetycznej w Gminie. W ramach termomodernizacji budynków przewiduje się zastosowanie systemowych rozwiązań izolacji termicznej poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymianę drzwi wejściowych i okien. W ramach modernizacji systemu ogrzewania budynku przewiduje się modernizację instalacji, natomiast dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem pompy ciepła typu powietrze/woda. W ramach modernizacji oświetlenia wewnątrzobiektowego przewiduje się wymianę źródeł światła i opraw ze źródłami światła na LED-owe. Dla utrzymania efektów projektu przewiduje się wykonanie infrastruktury monitorującej zużycie mediów energetycznych i automatycznie sterującej systemami energetycznymi dla uzyskania optymalnego komfortu użytkowania obiektu. Inwestycja przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych mierzonej jako ekwiwalent CO2. Sumarycznie szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 249,80 tCO2/rok, czyli 75,2% wartości bazowej. Realizatorami projektu będą odpowiednio PSP nr 1 i ZSP w Kórnicy.

Ponadto gmina Krapkowice planuje zrealizować w latach 2019 – 2021 projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, w ramach którego na terenie gminy zostanie poddanych termomodernizacji 13 obiektów:

 1. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach
 2. Przedszkole Publiczne Nr 6„Tęczowa szósteczka” w Krapkowicach
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Górnej
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach
 5. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim
 6. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
 7. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach budynek I
 8. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach budynek II
 9. Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach
 11. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach
 12. Przedszkole Publiczne w Żywocicach
 13. Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie.

Termomodernizacja obejmie między innymi wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, modernizację instalacji c.o., wentylacyjnych i oświetleniowych, docieplenia ścian i dachów oraz w niektórych budynkach wymianę okien i drzwi. Szacowany koszt inwestycji to 15,6 mln zł.

W latach 2016-2018 Gmina Krapkowice przeprowadziła również liczne inwestycje związane z ograniczeniem emisji liniowej. Były to przede wszystkim remonty i przebudowy dróg gminnych. W roku 2016 było to 13 inwestycji na łączną kwotę 2 244 778 zł, natomiast w roku 2017 – 19 inwestycji na kwotę 3 983 000 zł. Na lata 2019-2020 zaplanowano budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 1,08 km, od ul. Kilińskiego po śladzie kolejowym do autostrady A4 na osiedlu XXX lecia. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach środków ZIT Aglomeracji Opolskiej. Koszt inwestycji to 1 303 028,01 zł, z czego dofinansowanie z RPO WO to 859 998,48 zł.

Ponadto gmina Krapkowice realizuje projekt „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa, w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego  na lata  2014 -2020. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3513086,65 zł, dofinansowanie z budżetu Państwa: 1485448,90 zł, dofinansowanie łącznie: 4 998 535,55 zł, łączna wartość inwestycji to 18 670 000,00 zł.

Długość mostu wyniesie ponad 183 metry, szerokość ponad 12 metrów. Do realizacji założono jezdnię dwupasmową, chodnik oraz ścieżkę rowerową z nowoczesnym energooszczędnym oświetleniem drogowym i odwodnieniem oraz wykonaniem oznakowania nowego układu dróg. Wykorzystana zostanie istniejąca konstrukcja mostu kolejowego, na której wykonana będzie płyta żelbetowa. Poszerzone oraz podwyższone zostaną także nasypy. Most razem z drogami dojazdowymi będzie stanowił niemal kilometrowy odcinek drogi gminnej. Droga ta włączona zostanie do istniejącego układu komunikacyjnego przez wykonanie skrzyżowań z ulicami Kilińskiego i Kolejową. Planowany termin zakończenia prac - 31 marca 2021 roku. Szacuje się, że redukcja CO2 wyniesie 5%.

Działania wspomagające ograniczenie niskiej emisji to przede wszystkim kontrole, przeprowadzane przez Straż Miejską, działania informacyjne, czyszczenie ulic „na mokro”, uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów ograniczających niską emisję oraz zastosowanie kryteriów środowiskowych w zamówieniach publicznych.

W latach 2016-2018 Straż Miejska przeprowadziła na terenie gminy Krapkowice kontrole gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania odpadów oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów. Przeprowadzono 264 kontrole, efektem których było wystawienie 10 mandatów oraz udzielenie 38 upomnień.

Gmina Krapkowice, wraz z 26 samorządami z województwa opolskiego, jest beneficjentem programu LIFE. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Realizacja projektu pozwoli na skoordynowane działanie na wszystkich szczeblach administracji publicznej w regionie, wsparcie wykwalifikowanego doradcy, który pojawi się w gminie i będzie mógł pomóc każdemu, kto się zgłosi, np. w wyborze ekologicznego źródła ciepła. Będzie także wspólna dla całego regionu aplikacja, dzięki której będzie można śledzić zanieczyszczenia powietrza.

Jednym z działań poprawiających jakość powietrza jest też  czyszczenie ulic „na mokro”. Prowadzenie prac związanych z czyszczeniem ulic miasta i gminy Krapkowice na mokro pozwala uniknąć wtórnego unosu pyłu. Czyszczenie przeprowadzane jest z użyciem zamiatarek z systemem zraszania wodą, przeznaczonym do zmniejszenia emisji pyłu i kurzu. Podstawowe czyszczenie ulic przeprowadzono cyklicznie z częstotliwością 10 razy w roku na terenie miasta Krapkowice. Dodatkowo czyszczenie przeprowadzono w obrębie sołectw. Koszt to około 100 000 zł rocznie.

Działanie wspomagające to także uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej ,,niskiej emisji". W PZP wprowadzono nakaz stosowania rozwiązań i środków technicznych i technologicznych zapobiegających lub ograniczających emisję zanieczyszczeń, np. nakaz ogrzewania budynków w oparciu o niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia grzewcze lub nakaz stosowania do celów grzewczych, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej wysokosprawnych i niskoemisyjnych urządzeń.

Działanie wspomagające ograniczenie niskiej emisji to również zastosowanie kryteriów środowiskowych w zamówieniach publicznych. Przykładem takiego zamówienia jest przetarg na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice”, w którym jako kryterium oceny ofert wskazano posiadanie pojazdów o emisji spalin EURO3, EURO5 lub EURO6. W przetargu na dostawę dwóch samochodów typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych, zastosowano kryteria zużycia energii oraz zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100km.

Na stornie internetowej gminy Krapkowice znajduje się zakładka OCHRONA POWIETRZA, w której znaleźć można informacje na temat m.in. strategicznych dokumentów z zakresu ochrony powietrza, dotacji celowych, a także programu rządowego „Czyste powietrze”.

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).