• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o obowiązku sprawozdawczym

Zgodnie z art. 9nb, ust. 1-4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego je od innego zbierającego odpady komunalne, zobowiązany jest do sporządzania rocznych sprawozdań. Sprawozdanie należy przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdanie winno zawierać m.in. informacje o masie:

  • poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;
  • odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.

Powyższy obowiązek dotyczy także podmiotów, które posiadają decyzje na zbieranie odpadów komunalnych w miejscu położonym na terenie Gminy Krapkowice, ale w danym roku ich nie zbierały.

Sprawozdanie należy przekazać za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Za przekazanie sprawozdania po wyżej wskazanym terminie zostaną naliczone kary pieniężne w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).