OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

Wysokość opłaty

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/173/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty począwszy od 1 lutego 2020 r. na terenie Gminy Krapkowice będą obowiązywały następujące stawki opłaty: 

·   28,00 zł miesięcznie od osoby,

·  16,00 zł miesięcznie dla szóstej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej w jednej nieruchomości, stanowiącej budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których właściciele będą kompostowali odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach opłata będzie wynosiła:

·  26,00 zł miesięcznie od osoby,

·  14,00 zł miesięcznie dla szóstej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej na nieruchomości.

Opłaty za odpady należy dokonywać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości zostanie nałożona opłata podwyższona, która wynosi 90,00 zł miesięcznie od osoby.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin uiszczania opłaty za odpady

Począwszy od 1 kwietnia 2020 roku opłatę należy wnosić bez wezwania, comiesięcznie, z dołu, w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek jej poniesienia.

Powyższe oznacza, że termin płatności opłaty za odpady za kwiecień przypada 15 maja br.