Nabór wniosków 2020 na dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

Informacja Burmistrza Krapkowic dot. zakończenia naboru wniosków

 

Informuję o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne, w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na ten cel w roku 2020.  

Krapkowice, 31.01.2020 r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Krapkowic

ogłasza nabór wniosków  na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych w 2020 roku na dotacje celowe wynosi 120.000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 07 stycznia 2020r.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny będzie w dniu 07 stycznia 2020 roku na stronie internetowej www.krapkowice.pl lub w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, parter, pokój 18).

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, II piętro, pokój 28). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

 

Pliki do pobrania:

PDFRegulamin dotacji celowych - 2020.pdf (194,25KB)

PDFWniosek o udzielenie dotacji 2020.pdf (834,21KB)

DOCXWniosek o udzielenie dotacji 2020.docx (47,24KB)

PDFUpoważnienie do złożenia wniosku 2020.pdf (489,63KB)

DOCUpoważnienie do złożenia wniosku 2020.doc (24,00KB)

PDFZgoda właściciela nieruchomości 2020.pdf (408,51KB)

DOCXZgoda właściciela nieruchomości 2020.docx (15,08KB)