XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXII  NADZWYCZAJNA  SESJA

RADY MIEJSKIEJ  W  KRAPKOWICACH

w dniu  03 października 2013r. ( czwartek  ) o godz.1400

w  Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach

 z porządkiem obrad :

 1. Sprawy regulaminowe - stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Podjęcie uchwał

    1)  w sprawie  Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie

             Miasta i Gminy Krapkowice;

    2)  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

             komunalnymi i ustaleniu stawki tej opłaty ;

    3)  w sprawie określenia terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty

             za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;

    4)  w sprawie określenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

             w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

              i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

              właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  

              komunalnymi ;

    5)  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy

             Krapkowice za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników

              bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ;

    6)  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

             odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ;

    7)  w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia  Aglomeracja  Opolska; 

    8)  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ;

    9)  w sprawie  ustalenia opłat za korzystanie z wychowania  przedszkolnego

             w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Krapkowice ;

  10)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok;

  11)  w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej .

3. Zamknięcie XXII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach .

 

Posiedzenie Komisji  połączonych ( Edukacji i Kultury, Spraw Społecznych, Gospodarki i Finansów) odbędzie się  
w dniu 30 wrzesień  2013r. ( poniedziałek ) o godz. 1400

Główny temat :  omówienie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krapkowice .

Posiedzenie komisji odbędzie się  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.