• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice

Samorząd terytorialny zgodnie z art. 163 Konstytucji RP wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla innych organów władz publicznych. Działania te powinny zapewnić harmonijny rozwój regionu, co ma szczególne znaczenie w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Rada Regionów Europy ma za zadanie tworzenie warunków dla wyrównywania dysproporcji pomiędzy regionami. Szczególnie ważna rola przypada w tym procesie samorządom lokalnym na poziomie gminy. Art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U.01.142.1591 z późniejszymi zmianami precyzuje podstawowe zadania z zakresu zaspokajania potrzeb wspólnoty.

Wszystkie zadania inwestycyjne, wymagają zaangażowania finansowego. (...) Dla prawidłowej gospodarki finansami w dłuższym okresie czasu wymagane jest staranne planowanie i tworzenie planów finansowych oraz inwestycyjnych. Ma to szczególne znaczenie w świetle aplikacji o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pomocowych Unii Europejskiej lub innych źródeł finansowania zewnętrznego (Bank Światowy, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Istotną przesłanką dla tworzenia dokumentów planistycznych oraz prognoz średniookresowych są aplikacje o dotacje do wszelkich funduszy finansowania zewnętrznego, z których najważniejszymi są fundusze strukturalne Unii Europejskiej, ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz EFOGR (Europejski Fundusz Odbudowy Gospodarki Rolnej). Każdy z wymienionych funduszy w strukturze swoich wniosków wymaga od projektu zgodności działania z Planem Rozwoju Lokalnego(...).

(...) Dobrze przygotowany Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem prognostycznym i jednocześnie narzędziem pomocniczym dla monitorowania wykonania określonej strategii gminy lub mikroregionu. Jest elastyczną procedurą działania, którą można modyfikować i ulepszać w czasie. Dokument określa zadania inwestycyjne, wskaźniki oceny w obszarze inwestycji oraz większość danych wymaganych dla sporządzenia wniosku o dofinansowanie a także studium wykonalności. Dobrze wykonany pozostanie w całej swojej strukturze prostym przepisem na sukces (...).


W listopadzie 2004 roku Rada Miejska w Krapkowicach zatwierdziła DOCZałącznik do Uchwały Nr XIX-263-04_Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice 2004-2006.doc na lata 2004-2006 (uchwała Nr XIX/263/04 z dnia 24.11.2004 roku) opracowany przez Instytut Funduszy Europejskich ™.

 


×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).