Konsultacje społeczne ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...)"

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2020”.

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2020”.

Cel konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2020”.

Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 28 listopada 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 18 grudnia 2019 r. do godz. 15:30.

Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 28 listopada 2019 r. do 18 grudnia 2019 r. do godz. 15:30.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.szylar@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 856.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2020” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (II budynek, parter).

Pliki do pobrania:

PDFZarządzenie Nr 244/2019.pdf (969,46KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 244/2019.pdf (368,12KB)

PDFzałacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 244/2019.pdf (202,00KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/2019.pdf (196,40KB)

Sprawozdanie z konsultacji społecznych:

PDFSprawozdanie z konsultacji społecznych.pdf (350,83KB)