Informacja o ochronie środowiska naturalnego w Gminie Krapkowice

Gmina ma obowiązek zapewnienia i stworzenia warunków realizacji polityki ekologicznej państwa w sposób zgodny z zasadami nakreślonymi w przepisach o ochronie środowiska.

Nieodłącznym zjawiskiem współczesnej cywilizacji stało się wytwarzanie odpadów stałych, ciekłych i gazowych. Ciągły wzrost produkcji przemysłowej powoduje, że ilość odpadów powiększa się w niebezpiecznym dla środowiska tempie. Wszystko to powoduje, że odpady stały się jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. Zajmowanie terenów pod ich nielegalne składowanie, zanieczyszczanie wód podziemnych i powierzchniowych, emisja gazów i pyłów do powietrza, zanieczyszczenia gleb i innych komponentów przyrodniczych nierozerwalnie towarzyszą każdemu procesowi gospodarki odpadami.


Obowiązki gminy w zakresie ochrony środowiska naturalnego:
 1. Obowiązek zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko prowadzonej działalności.
 2. Obowiązek pomiaru poziomu substancji lub energii w środowisku oraz wielkości emisji, gromadzenia i przetwarzania danych.
 3. Obowiązek stosowania metodyk referencyjnych.
 4. Obowiązek sporządzania i przedłożenia projektu budowlanego i raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 5. Obowiązek zapewnienia oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji.
 6. Obowiązek uwzględniania zasad ochrony środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochrony gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
 7. Obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów określonych substancji na obszarze na którym istnieje przekroczenie dopuszczalnego poziomu tych substancji w powietrzu.
 8. Obowiązek prowadzenia rekultywacji zniszczonej ziemi albo niekorzystne przekształcenie ukształtowania terenu.
 9. Obowiązek uzgodnienia warunków rekultywacji z organem ochrony środowiska, przy czym uzgodnienie następuje w drodze decyzji określającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji.
 10. Obowiązek wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości - jeżeli działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.
 11. Obowiązek zapewnienia przestrzegania wymagań ochrony środowiska.
 12. Obowiązek zapewnienia: eksploatacji instalacji lub urządzenia, wielkości emisji.
 13. Obowiązek przedłożenia właściwemu organowi informacje dotyczące: rozpoczęcia lub rezygnacji eksploatacji instalacji oraz zmianie danych.
 14. Obowiązek zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku.
 15. Obowiązek ochrony środowiska przed awariami.
 16. Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
 17. Obowiązek umożliwienia prowadzenia kontroli przez organy uprawnione.