• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

     XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

      21 listopada  2019 r. (czwartek), godz. 1400
      w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

 

z porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.

2. Sprawozdanie  Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 26.09.2019 r.

3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 7 porządku  obrad.

4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2020 rok:

a) projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku  od   nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z 30.10.2019 r.);

b) projekt uchwały nr 2 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (projekt uchwały z 30.10.2019 r.);

c) projekt uchwały nr 3 w sprawie uchylenia   uchwały nr IX/109/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 23 listopada 2011r.w sprawie opłaty od posiadania psów (projekt uchwały z 30.10.2019 r.).

5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2020 rok:

d) projekt uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2020 rok” (projekt uchwały z 05.11.2019 r.).

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

e) projekt uchwały nr 5 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego

na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ulicy Opolskiej

w Krapkowicach.(projekt uchwały  z  17.10.2019 r.);

f) projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt   uchwały z  05.11.2019.);

g) projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wpf (projekt uchwały z 05.11.2019r.);

h) projekt uchwały nr 8 uchylający Uchwałę nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r.(projekt uchwały z 24.10.2019 r.);

i) projekt uchwały nr 9 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (projekt uchwały z 31.10.2019 r.);

j) projekt uchwały nr 10  w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (projekt uchwały z  31.10.2019 r.);

k) projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą Kędzierzyn-Koźle (projekt uchwały z  04.11.2019r.);

l) projekt uchwały nr 12  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały z 22.10.2019 r.);

m) projekt uchwały nr 13 sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z  24.10.2019 r.);

n) projekt uchwały nr 14 w spawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały z 31.10.2019 r.);

o) projekt  uchwały nr 15  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019"(projekt uchwały z 25.10.2019 r.);

p) projekt uchwały nr 16  w sprawie określenia rodzajów dodatkowych  usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (projekt uchwały z 05.11.2019 r.);

r) projekt uchwały nr 17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne (projekt uchwały z 05.11.2019 r.);

s) projekt uchwały nr 18 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Sportowego Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach  (projekt uchwały z 05.11.2019 r.);

t) projekt uchwały nr 19 w spawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Krapkowicach (projekt uchwały z  05.11.2019 r.);

u) projekt uchwały nr 20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/256/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach i nadania mu statutu oraz organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z 06.11.2019 r.);     

w) projekt uchwały nr 21 w sprawie zaliczenia drogi ul. Kasprowicza zlokalizowanej na działce nr 231/22 z k.m.14 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały z 07.11.2019 r.);

z) projekt uchwały nr 22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach (projekt uchwały z 07.11.2019 r.);

ż) projekt uchwały nr 23  w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością 

Gminy Krapkowice  (projekt uchwały z 07.11.2019 r.).

7.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

9. Zakończenie  XII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia Komisji Rady  :

 

1) 18.11.2019 r. (poniedziałek) godz. 1400 - w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: realizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Informacja o działalności instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz dzieci i młodzieży (OPS, KDK, MiG, BP, Spółka Delfin, ZHP);    

 

2) 19.11.2019 r. (wtorek) godz.1400- w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17 -  Komisja Spraw Społecznych- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz Krapkowickich dzielnicowych,OPS,WTZ,ŚDS. Omówienie zagadnień związanych z podstawową opieką zdrowotną;

 

3) 20.11.2019 r. (środa) godz.1400 - w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17- Komisja Gospodarki i Finansów.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).