OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 11.09.2013

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 11.09.2013 r.

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

 

I. Nazwa i adres jednostki

    Urząd Miasta i Gminy  ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

 

II. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 • 3 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)
 • preferowane wykształcenie o profilu technicznym: architektura, budownictwo,
 • uprawnienia budowlane, projektowe  bądź inne związane z wymaganiami na danym stanowisku,
 • zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność zarządzania zespołem,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym, (angielski, niemiecki),
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego m.in. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, umiejętność korzystania z Internetu.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 • organizacja pracy i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wydziału,
 • realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • realizacja zadań z zakresu inwestycji na terenie miasta i gminy,
 • zarządzanie drogami gminnymi,
 • utrzymanie infrastruktury miejskiej,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem transportu zbiorowego na terenie miasta
  i gminy,
 • sprawowanie opieki nad zabytkami na terenie gminy,
 • sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem cmentarzem komunalnym oraz planowanie inwestycji oraz robót remontowych,
 • sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem i rozliczaniem środków z gminnego funduszu sołeckiego,
 • wykonywanie z upoważnienia Burmistrza Krapkowic czynności materialno-technicznych w zakresie sprawowania przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej, w pełnym wymiarze czasu pracy

 • praca w budynku urzędu i w terenie,
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych.

W miesiącu sierpniu 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (własnoręczny podpis),
 • CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
 •  kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 •  kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18-go roku życia (ksero dowodu osobistego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13 a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zmianami/.

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór  na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji” w terminie do 27 września 2013 roku, do godziny 14.00.

 

VIII. Informacje dodatkowe.

 • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów  oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami,
 • osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowane indywidualne i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,
 • nadesłanych dokumentów nie zwracamy,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Krapkowic

                                                                                              /-/    Andrzej Kasiura

 

Więcej >> kliknij tutaj