Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) zawiadamiam, że 09.09.2013r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w Krapkowicach na ul. Kwiatowej.

Działka objęta wnioskiem: 176/1 k.m. 5 w Krapkowicach.

 

Wydz. GKI
UMiG w Krapkowicach