PUNKTY ZBIERANIA FOLII, SZNURKA ORAZ OPON

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady:

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

 

REMONDIS Sp. z o.o.

 

ul. Kamienna 2

Górażdże

Folia odpadowa

660 175 147

2.

INTEREKO Sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
45-828 Opole

Zużyte opony do rozmiaru 1250mm

Wykaz odpadów i warunki odbioru na stronie www.intereko.opole.pl
w zakładce Park Kontenerowy

077 4747219

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17, tel. 77 /44 66 895.