Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam,
że na wniosek Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w Krapkowicach na ul. Kwiatowej. Działka objęta wnioskiem: 176/1 k.m. 5 w Krapkowicach.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 13), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

 

04.09.2013r.

Wydz. GKI
UMiG Krapkowice