Informacja o Sesji Rady Miejskiej - transmisja na żywo

Transmisja na żywo >> kliknij tutaj

 

XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

    w dniu 11 września  2013 r. (środa) o godz. 1400

    w Krapkowickim Domu Kultury , ul. Prudnicka 7 

   z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od  19.06.2013r. do 11 .09.2013r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 12 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy Krapkowice za I półrocze 2013 rok.
 5. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2013 roku.
 6. Informacja nt. funkcjonowania oświaty w gminie  w roku szkolnym 2012/2013 z uwzględnieniem przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 
 7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2013 r.
 8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2013.
 9. Informacja nt. realizacji programów  gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii .
 10. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Krapkowice za lata 2011-2012.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Tydzień przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 03.09.2013r. godz. 1400  -w Publicznym Gimnazjum Nr 2  w Krapkowicach -

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Oprócz tematów sesyjnych, dodatkowo komisja omówi: Informacja dot. naboru uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014; Informacja Zarządu Spółki OSiR za I półrocze 2013 roku ;Organizacja Święta Niepodległości .

 

2) 04.09.2013r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy  w Krapkowicach -Komisja Spraw Społecznych. Oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: Bieżąca działalność Straży Miejskiej ,Policji. Bieżąca działalność OPS,WTZ,ŚDS. Informacja z działalności Klubu AA w Krapkowicach .Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach  dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych, opłat za przedłużenie dzierżawy oraz budowy nowego cmentarza komunalnego

 

3) 05.09.2013r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - -Komisja Gospodarki i Finansów .-Oprócz tematów sesyjnych komisja omówi: Analiza zaległości podatkowych wobec miasta .