DODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  ogólna klauzula informacyjna  DODO

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) tj. ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach z siedzibą w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) - jest nim Tomasz Bordak. Z inspektorem można się kontaktować w  sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw, osobiście poprzez pocztę lub korespondencję e-mail na adres:  lub telefonicznie nr tel. 77 44 66 810. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych – adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
  • w zakresie niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego przepisów prawa.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja przez straż miejską zadań z zakresu utrzymania porządku publicznego zapisanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) oraz innych aktach regulujących zasady postępowania funkcjonariuszy straży miejskich, m.in.. ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawie Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r., ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.) prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania (art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości), a także przepisach wykonawczych do ustaw i aktach prawa miejscowego.
 6. Straż Miejska wykonując zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, może przetwarzać dane osobowe zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:
  • w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
  • z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał co do zasady przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego, a po jego osiągnięciu przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z ustawami kompetencyjnymi, z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217).
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy, może powierzać przetwarzanie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania, ani też nie przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym . Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie spowoduje to istotnego naruszenia dóbr innych osób, zagrożenia ich życia i zdrowia, zagrożenia dla porządku publicznego i nie uniemożliwi oraz utrudni prowadzonych postępowań.