RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 ogólna klauzula informacyjna  RODO

 

W celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa, Straż Miejska w Krapkowicach gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane pozostawały bezpieczne, a dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązanie Państwa sprawy.

 

Realizując obowiązek zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) - RODO  informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach z siedzibą w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) - jest nim Tomasz Bordak. Z inspektorem można się kontaktować w  sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw w następujący sposób: osobiście, poprzez pocztę lub korespondencję e-mail na adres: oraz telefonicznie nr tel. 77 44 66 810. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych – adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań o kreślonych ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tj. Dz. U. 2018 poz. 928z późn. zm.), a także innych obowiązków wynikających z ustaw związanych funkcjonowaniem straży miejskiej.
 5. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to następujące, autonomiczne przesłanki:
  • przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c RODO;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
  • przetwarzanie dane szczególnych kategorii zgodnie z art. 9 ust 2 RODO.
  • przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa zgodnie z art. 10 RODO;
  • przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), ustawami kompetencyjnymi, z uwzględnieniem ewentualnego dochodzenia roszczeń a także interesu publicznego (cele -badania naukowe, historyczne lub statystyka) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia, w szczególności podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu jego obowiązków prawnych poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, finansowych oraz pomocy prawnej.
  • instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa
 8. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przetwarzanie danych osobowych w większości przypadków jest wymogiem ustawowym, w innych warunkiem umownym, a w niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne. Wymogi i warunki oraz konsekwencje udostępnienia danych osobowych są następujące:
  • wymóg ustawowy wynika z konieczności wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
  • warunek zawarcia umowy oraz wymóg umowny, wynikające z potrzeby przygotowania do zawarcia i wykonania umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy lub niewykonaniem umowy;
  • dobrowolne podanie danych, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.