Regulamin Konkursu fotograficznego "Obuwniczym Szlakiem"

 

 

 §1. Postanowienie ogólne

 1. Regulamin konkursu Na Obuwniczym Szlaku” jest Gmina Krapkowice
  z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice  (dalej: Organizator konkursu).
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage`u u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (dalej Facebook ) dostępnej w internecie pod adresem https://www.facebook.com/obuwniczyszlak/
 3.  Konkurs jest skierowany dla osób, które do dnia 19.06.2019 roku nadesłały zdjęcia
  z wizerunkiem buta wraz z osobami lub zwierzakami obok. Zdjęcia samych butów nie będą brane pod uwagę.
 4. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie jest Organizator konkursu.
 5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń w konkursie trwa od dnia 12 czerwca 2019 od momentu do 19 czerwca  do godziny 00:00.
 7. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 8. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby zaangażowane w organizację  lub przeprowadzenia konkursu, w tym pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
  w Krapkowicach.
 9. Założeniem konkursu jest promocja Obuwniczego Szlaku.

§2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 3. Nadesłała na adres e-mail poprzez  wysłanie obuwniczego szlaku https://www.facebook.com/obuwniczyszlak/ w terminie nieprzekraczającym 19.06.2019.
 4. Przed przystąpieniem do konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Uczestnik powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.
 5. Udział w konkursie  jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora Danych Osobowych oraz wizerunku w celu promocji Organizatora.
 6. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z Regulaminem, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 7. W razie uzyskania przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, Organizator może od niego zażądać złożenia pisemnego oświadczenia lub niedostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika Konkursu z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

 

 

 

§3. Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy od dnia 12 czerwca 2019 r. od momentu opublikowana posta do dnia 19 czerwca 2019  wysłać zdjęcie przedstawiające buta z Obuwniczego Szlaku oraz osobę (lub zwierzę) na fotografii.

2. Każdy uczestnik może zgłosić  jedno zdjęcie do konkursu.

Zgłoszeń należy dokonać poprzez portal społecznościowy https://www.facebook.com/obuwniczyszlak/ lub na adres a.grodzinska@krapkowice.pl .

3. Konkurs polega na wyłonieniu spośród wszystkich zdjęć , które biorą udział w konkursie  z największą ilością lajków (polubień).

Zwycięzcy otrzymają nagrody tj.

1 miejsce- 5 pakietów do synergii fitness, 3 pendrivy,  kubek i koszulka z nadrukiem

2 miejsce-  3 pakiety do synergii fitness, 2 pendrivy,  kubek i koszulka z nadrukiem

3 miejsce-  2 pakiety do synergii fitness, 1 pendrivy,  kubek i koszulka z nadrukiem

 

§4 Komisja Konkursowa

 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Organizator powoła komisję konkursową (dalej „komisja”).
 2. Konkurs polegać będzie na weryfikacji warunków i wyłonieniu zwycięzcy , którego zdjęcie uzyska najwięcej lajków (polubień).

§ 5. Nagrody w Konkursie

Nagrodami w konkursie są :

1 miejsce- 5 pakietów do synergii fitness, 3 pendrivy,  kubek i koszulka z nadrukiem

2 miejsce-  3 pakiety do synergii fitness, 2 pendrivy,  kubek i koszulka z nadrukiem

3 miejsce-  2 pakiety do synergii fitness, 1 pendrivy,  kubek i koszulka z nadrukiem

 

§ 6. Przyznawanie Nagród

 1. W dniu 21 czerwca 2019 umieszczone lajki (polubienia) zostaną zweryfikowanie.

2. Komisja wybierze maksymalnie 10  zdjęć i opublikuje ja na fanpegu Obuwniczego Szlaku do dnia 24.06.2019r.

3. Przez kolejne 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania posta będzie można głosować na wybrane zdjęcie.

4. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych na facebookowym fanpage oraz stronie internetowej obuwniczyszlak.krapkowice.pl

5. W przypadku braku kontaktu z laureatem nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatem konkursu.

7. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 w pokoju nr 16 w Krapkowicach . w terminie do 30 lipca 2019r.

8. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie do 30 lipca 2019 r. prawo do nagrody wygasa.

9. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równoważność pieniężną .

10. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

11. Nagroda, która może zostanie wydana w konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 § 6. Postanowienie Reklamacyjne

 1. Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania do Organizatora reklamacji dotyczących Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Urzędnicy powinni zgłaszać w terminie 2 tygodni od zakończenia konkursu. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora oraz na adres mailowy
 3. Reklamacja powinna zawierać imię , nazwisko, dokładny adres i adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia jak również powód reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję konkursową.
 5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręcznia.
 7. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres zamieszkania lub adres e- mail podany przez Uczestnika.

 

§ 9. Postanowienia Końcowe

 1. Administratorem Danych Osobowych jest gmina Krapkowice z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Kaczmarczyk, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, e-mail: iod@krapkowice.pl Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa (np. Policja, Sąd itp.). Administrator Danych Osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

Administrator danych osobowych nie przewiduje wykorzystania danych osobowych
w innych celach niż w związku z organizowanym konkurse,.

 1. Uczestnik wyraża zgodę  na wykorzystywanie wizerunku w celach promocyjnych Gminy Krapkowice poprzez robienie zdjęć, nagrywanie filmów oraz ich publikacje na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych Gminy Krapkowice.

 

 1. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich ze względu na naruszenie ich praw autorskich.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego , ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej obuwniczyszlak.krapkowice.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym, momencie trwania Konkursu.