• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ  KRAPKOWIC

 

              Na podstawie art. 38   i art.  40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 2204  ze zmianami) oraz  § 3 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 roku  w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

                            

ogłasza I przetarg  ustny ograniczony na:

 

sprzedaż działki Nr 14/10 z mapy 7 o pow.  0,0210 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Wierzbowej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00018013/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 4 P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów / zabudowy usługowej.

 

Działka będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana, jako odrębna nieruchomość, może natomiast być wykorzystana przez właścicieli nieruchomości przyległych poprawiając warunki ich zagospodarowania.

 

Cena wywoławcza -  15.000,00 zł 
 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT  w wysokości 23%.

 

Przetarg ustny ograniczony jest dla właścicieli działek sąsiednich o nr 14/5 i 14/1 z karty mapy 7, obręb Krapkowice.

     

Przetarg  odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice  ul. 3 Maja 21 ( II budynek, II piętro, mała sala ) w dniu  26 lipca 2019 roku  (piątek) o godz. 900.


W przetargu mogą brać udział osoby, do których przetarg został ograniczony i które to do dnia 19 lipca 2019 roku (piątek) o godz. 1400 złożą bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 – pokój 16A pisemne zgłoszenie udziału w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na  konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez  Bank Spółdzielczy Krapkowice  w terminie do dnia  22 lipca 2019 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. 

 

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu.

Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 21 – pokój 16A, telefon  77/  44 66 870,  77/ 44 66 897. 

 

                                                          Burmistrz Krapkowic

                                                              Andrzej Kasiura

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).