• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o VII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

     VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

      27 czerwca  2019 r. (czwartek), godz. 1200
      w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:

1.  Otwarcie  VIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  18.04.2019 r. do 27.06.2019 r.

3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 11 porządku obrad.

4.  Debata nad Raportem  o stanie Gminy Krapkowice.

5.  Udzielenie Burmistrzowi Krapkowic wotum zaufania (projekt uchwały nr 1 z 12.06.2019r).

6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2018 rok (projekt uchwały nr 2 z 13.06.2019 r.).

     Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2018 rok (projekt uchwały nr 3 z 13.06.2019 r.).

7.  Realizacja wniosków za 2018 rok.

8.  Stan przygotowań  instytucji i organizacji społecznych placówek kulturalno- oświatowych do Akcji Lato 2019.

9.  Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin, lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi.

10.Podjęcie uchwał:

 • Projekt uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wodyi odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Krapkowice (projekt z 04.06.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 5 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej (projekt z 11.06.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice (projekt  z 11.06.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów (projekt  z 11.06.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 8 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Żywocice na lata 2016- 2026” (projekt z 13.06.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 9 w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt z 13.06.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 07.05.2019r.);
 • Projekt uchwały nr 11 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonychw Krapkowicach ( projekt z 11.04.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 12w sprawiezmiany uchwały nr XIV/220/04 Rady Miejskiejw Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gminy Krapkowice (projekt    z 11.06.2019 r.); 
 • Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt z  11.06.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 14w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy (projekt z 11.06.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 15 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt z 13.06.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 16w sprawie zmiany wpf (projekt z 13.06.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 17w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2018 rok(projekt z  13.06.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 18 w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu podróży służbowych przysługujących radnym (projekt z 13.06.2019 r.);

           p)   Projekt uchwały nr 19 w sprawie   w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej  w  Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej (projekt  z 13.06.2019 r.);

           r)   Projekt uchwały nr 20 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na  ławników  (projekt  z 13.06.2019 r.).

       11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym

       12. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

       13. Zakończenie  VIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia Komisji Rady  :

1) 24.06.2019 r. (poniedziałek) godz. 1400 - w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: organizacja roku szkolnego 2019/2020. Sprawy organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice. Informacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  w mieście i gminie Krapkowice. Informacja dot. naboru dzieci do gminnych przedszkoli;

2) 25.06.2019 r. (wtorek) godz.1400- w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17- Komisja Spraw Społecznych - oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej, OPS,WTZ,ŚDS. Wnioski radnych po wizji lokalnej terenów przeznaczonych pod cmentarz komunalny;

3) 26.06.2019 r. (środa) godz.1400 - w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17- Komisja Gospodarki i Finansów- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Mechanizm pozyskiwania i koordynacji środków unijnych pozabudżetowych. Pozyskiwane środki finansowe na realizowane inwestycje w Mieście i Gminie Krapkowice, ujęte w Planie finansowym.

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).