Dotyczy projektu pn.: „Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic” realizowanego zgodnie z umową nr RPOP.05.03.03-16-0005/16-00 z dnia 22.12.2016 roku w ramach Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 05.03 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury; Poddziałania 05.03.03. Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Informator turystyczny

  • PL
  • EN
  • CZ
  • DE