Krapkowice: sytuacja społeczno-gospodarcza

Krapkowice to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin województwa opolskiego. Ostatnie lata to prace nad zmianą wizerunku Krapkowic, polegające na stopniowym zmniejszeniu roli wielkich zakładów przemysłowych na rzecz małych i średnich firm. Dziś na terenie gminy działa ponad 2.000 podmiotów gospodarczych.

Podstawowe gałęzie przemysłu gminy Krapkowice to przemysł papierniczy, obuwniczy, elektromaszynowy, lekki i spożywczy. Cechą charakterystyczną gminy jest duża koncentracja przedsiębiorstw produkcyjnych, terenów magazynowo - składowych, gęsta sieć infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Do najważniejszych zasobów naturalnych gminy należą zasoby kruszyw budowlanych.

W ciągu ostatnich lat Krapkowice diametralnie zmieniły strukturę zatrudnienia. Obecnie w przeważającej części mieszkańcy są zatrudnieni w sektorze prywatnym – w prężnie działających lokalnych firmach, m.in. BIS Multiserwis Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Spółka z o.o., Chespa Spółka z o.o., Coroplast Spółka z o.o., Metsä Tissue S.A., MebloSoft, Budopap Spółka z o.o., Rogowska Hodowla Roślin Spółka z o.o., Izotechnika Spółka z o.o. W ostatnim czasie powstało też pięć dużych marketów, które stworzyły nowe miejsca pracy.

Ma to bezpośrednie przełożenie na stosunkowo niewielką stopę bezrobocia wynoszącą około 13 %. Jednocześnie mieszkańcy powiatu krapkowickiego mogą poszczycić się najwyższym przeciętnym wynagrodzeniem w województwie opolskim.

Nowoczesne zarządzanie zgodne ze standardami europejskimi to wizytówka Krapkowic. Świadczą o tym przyjęte i sukcesywnie wprowadzane w życie kompleksowe programy społeczno-gospodarcze:

  • Strategia Rozwoju Wspólnoty Krapkowickiej,
  • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice,
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych,

mające na celu rozwój całej gminy, jak i poprawę życia jej mieszkańców. Inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej i społecznej oraz tworzenie odpowiedniego zaplecza dla podmiotów gospodarczych to najważniejsze zadania na najbliższe lata.

W skład miasta i gminy wchodzi miasto Krapkowice z 11 sołectwami: Borek, Dąbrówka Górna, Gwoździce, Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Ściborowice, Żużela i Żywocice. Skarbem Ziemi Krapkowickiej są niewątpliwie jej mieszkańcy. Okoliczną ludność tworzą żyjący ze sobą zgodnie mieszkańcy z różnych etnicznych grup społecznych. Ziemię Krapkowicką, o łącznej powierzchni 98 km2 zamieszkuje około 24 tys. mieszkańców. 

W ostatnich latach szczególna troskę kładziono na wyrównywanie szans osób bezdomnych, niepełnosprawnych, schorowanych i starych, a także na ochronę socjalną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Znaczącą rolę odegrały tu placówki publiczne i wspierane przez gminę organizacje pozarządowe.