Stypendia szkolne oraz wyprawka szkolna 2013/2014

Stypendia i zasiłki szkolne 2013

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania przez uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krapkowice stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

 O stypendium szkolne i o zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek (wzór w załączeniu). 
Wnioski można pobierać w szkołach, w Wydziale Oświaty i Kultury UMiG w Krapkowicach oraz ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.


STYPENDIA  SZKOLNE

 1. Kryterium dochodowe
  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456,00 zł (netto).
 2. Termin składania wniosków: od 20 sierpnia 2013 r.  do 15 września 2013 r.
 3. Miejsce składania wniosków:
  Wnioski o stypendium można  składać w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Krapkowice lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, Wydział Oświaty i Kultury, budynek II, parter, pokój nr 19. 

Zasady przydzielania stypendiów

 1. Rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie stypendium.
 2. Wniosek (wzór w załączeniu) składa się w urzędzie bądź pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 3. Do wniosku o stypendium dołącza się zaświadczenia o wysokości dochodów rodziny
  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
  Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 4. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego stypendium i terminie jego realizacji.
 5. Rodzice dokonują zakupu przedmiotów o charakterze edukacyjnym – wskazanych
  w decyzji i przedstawiają dowód zakupu w Wydziale Oświaty i Kultury (fakturę
  lub rachunek imienny wypisany na rodzica lub pełnoletniego ucznia).
 6. Rodzice otrzymują refunduję poniesionych kosztów zgodnie z przedstawioną fakturą
  do wysokości przyznanego w decyzji stypendium. 

 

ZASIŁIKI SZKOLNE

 1. Zdarzenie losowe   (brak kryterium dochodowego)
  Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe to w szczególności:
  - śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
  - utrata mienia przez rodzinę ucznia wskutek powodzi, pożaru, klęski żywiołowej
    lub kradzieży,
  - wypadek członka rodziny, wskutek którego to wypadku osoba ta jest niezdolna
    do świadczenia pracy   przez okres co najmniej jednego miesiąca.
 2. Termin składania wniosków o zasiłek:  do 2 miesięcy od zdarzenia losowego.
 3. Miejsce składania wniosków:
  Wnioski o stypendium należy składać w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Krapkowice  lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,  Wydział Oświaty i Kultury, budynek II, parter, pokój nr 19. 

Zasady przydzielania zasiłków

 1. Rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie zasiłku.
 2. Wniosek składa się w urzędzie bądź za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 3. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis zdarzenia losowego.
 4. Do wniosku o zasiłek dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego np. akt zgonu w przypadku śmierci rodzica, zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężką i długotrwałą chorobę, zaświadczenie z państwowej straży pożarnej potwierdzające wystąpienie pożaru itp.
 5. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego zasiłku w formie pieniężnej
  i terminie jego realizacji.
 6. Rodzice otrzymują przyznaną w decyzji kwotę zasiłku szkolnego na wskazany rachunek bankowy lub w kasie urzędu. 

 

W załączeniu:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium
 2. Wniosek o przyznanie zasiłku
 3. Oświadczenie o wysokości dochodów

 


Wyprawka szkolna 2013/2014

 

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014.

W tym roku  programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:
•    klasach I-III i  klasie V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
•    klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,  
•    klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
•    klasie II liceum plastycznego,
•    klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej,
• uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
W przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 539,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2013 r. poz. 182), w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego utrzymane zostało kryterium dochodowe 456,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).
Rodziny, które przekroczą kryterium dochodowe również mogą złożyć wniosek ale tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (czynnikiem tym może być m.in. bezrobocie, narkomania, alkoholizm w rodzinie). W 2013 r. pomoc dla dodatkowej grupy uczniów, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, może stanowić 5% uczniów uprawnionych. Do tej grupy są włączeni uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej.
Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:
•  W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie z  Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach o korzystaniu ze świadczeń w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
•  W przypadku rodziny niekorzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku,
•  W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczeń – oświadczenie o dochodach. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, a sytuacja wymaga przyznana dofinansowania zamiast zaświadczeń należy dołączyć uzasadnienie.
•  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dołączyć kopię ww. orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Informacje dodatkowe:
Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.  „Wyprawka szkolna”.).
W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników.
Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.
Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014 w terminie od 16 sierpnia do dnia 06 września 2013 r. (wnioski można pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko).

Szczegółowe informacje można znaleźć w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r., Poz. 818) lub uzyskać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach tel. 77 44 66 812 oraz w szkołach do których uczęszczają dzieci.

Do pobrania:

PDFRozporządzenie wyprawka szkolna.pdf (209,87KB)

PDFZarządzenie Burmistrza.pdf (20,82KB)

DOCWniosek 1.doc (181,50KB)

DOCWniosek 2.doc (103,50KB)

DOCWniosek 3.doc (100,50KB)

DOCOświadczenie o wysokości dochodów.doc (28,50KB)