• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

w  dniu  18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1200

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie  VI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od 28.02.2019 r. do 18.04.2019 r.

  3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.14 porządku obrad.

  4. Sprawozdanie z rocznej działalności: WTZ, ŚDS, OPS, Spółki „Delfin”, Straży Miejskiej oraz merytoryczne  i finansowe z działalności KDK i MiGBP.

  5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.

  6. Informacja nt. udzielonych  zamówień publicznych w 2018 roku i w I kwartale 2019 r.

  7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

  8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych  z  kanalizacją  sanitarną Gminy Krapkowice.

  9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.

10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.

11. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2019 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2018 rok.

12. Informacja nt. rewitalizacji mostu kolejowego.

13.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmiany uchwały nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych warunków

     przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

     z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

     oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich

     pobierania (projekt uchwały z 27.03.2019 r.);

b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (projekt uchwały z 27.03.2019 r.);

c)  ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt uchwały z 02.04.2019 r.);

d) zmiany uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r.

    w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

    odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały z 02.04.2019 r);

e) zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały z 03.04.2019 r.);

 f) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 25.02.2019 r.);

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej (projekt uchwały z 25.02.2019 r.);

h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały z 04.04.2019 r.);

    i) zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt uchwały z 04.04.2019 r.);

    j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 04.04.2019 r .);

   k) zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 9/2,9/4,8/4 z k.m.1 w Krapkowicach oraz nr 727  z k.m.1 w Gwoździcach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały z 04.04.2019 r.);

    l) zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 29, 30/11, 30/14, 30/17, 30/18 i 26/6 z k.m.3 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały z 04.04.2019 r.);

 m) zmiany uchwały nr XXI/254/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłącznie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice (projekt uchwały z 04.04.2019 r.);

  n) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim – część wschodnia (projekt uchwały z 28.03.2019 r.);

  o) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z 28.03.2019 r.);

 p) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żeromskiego i Bolesława Chrobrego w Krapkowicach (projekt uchwały z 26.03.2019 r.);

  r) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek) (projekt uchwały z 26.03.2019 r.);

  s) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 02.04.2019 r.).

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz

 w okresie międzysesyjnym.

15.Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

16.Zakończenie  VI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.                                                                                    

 

 

Przed Sesją Rady Miejskiej  odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 15.04.2019 r. (poniedziałek) godz. 1400 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu-   w Hali Widowiskowo-Sportowej, ul.Kilińskiego 3- (oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Informacja o działalności sportowej w 2018 roku; Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2018 roku; Zestawienie remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych w 2018 roku; Sprawozdanie z realizacji dotacji na zadania oświatowe i opiekuńcze w 2018 roku );

2) 16.04.2019 r.(wtorek) godz.1400- Komisja Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Spraw Społecznych- (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Współpraca Krapkowic z miastami partnerskimi; Informacja nt. dotacji celowych przyznanych w 2018 roku, Informacja nt. cmentarzy  w Krapkowicach, Raport z rocznych badań, zawierający informację o uzyskanych wynikach, zróżnicowaniu przestrzennym i czasowym, wielkości stężenia zanieczyszczeń pyłowych na terenie gminy Krapkowice));

3) 17.04.2019 r.- (środa) godz.1400- Komisja Gospodarki i Finansów w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi : Sprawozdanie z działalności Spółki Gminnej ZGKiM za 2018 rok; Informacja nt. dotacji celowych o przyznanych w 2018 roku).

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).