• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie w sprawie scalenia i podziału w Krapkowicach

ZAWIADOMIENIE
 

Na   podstawie   art. 103 ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami)

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Krapkowicach.

Wyłożenie nastąpi w okresie od 13 maja do 3 czerwca 2019 roku  w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy  ul. 3 Maja  21, II budynek  - parter, pokój 16A. 

Zgodnie z art. 103 cytowanej wyżej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

„ust. 3 Projekt uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości podlega zaopiniowaniu przez radę uczestników scalenia oraz wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania, na okres 21 dni, w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uchwały do wglądu zawiadamia się na piśmie uczestników postępowania, których adresy są znane, a ponadto informację o wyłożeniu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych urzędu gminy, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

ust. 4 W okresie kiedy projekt uchwały wyłożony jest do wglądu, uczestnicy postępowania mogą składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu…

Ust. 5  O sposobie załatwienia wniosków, uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, rozstrzyga rada gminy w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości…”

                                                                      

                                                                                   Burmistrz Krapkowic

                                                                                         Andrzej Kasiura

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).