OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 04.07. 2013

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy:

Inspektor ds. infrastruktury sportu  w Urzędzie Miasta i Gminy  w Krapkowicach


1. Stanowisko pracy:
-    Inspektor ds. infrastruktury sportu -  1 etat
2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia,
•    wykształcenie wyższe,
•    staż pracy – co najmniej 3 lata,
•  znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz znajomość przepisów i wymagań dotyczących obiektów sportowych,
•    znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),

3. Wymagania dodatkowe:
•    preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego,
•    Preferowany tytuł zawodowy – menedżera sportu , zarządcy nieruchomości,
•    Działalność w stowarzyszeniach sportowych oraz znajomość specyfiki budowy obiektów sportowych,
•    Prawo jazdy kat. B,
•    Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
•    Umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań.
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
•    zapewnienie wyposażenia oraz właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych,
•    udostępnianie dla mieszkańców Gminy obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb sportu, rekreacji i turystyki,
•    organizowanie na obiektach różnych usług dla ludności z zakresu sportu, rekreacji i turystyki;
•    przygotowywanie warunków organizacyjno-prawnych, finansowych i materialno-technicznych  dla  rozwoju i prowadzenia sportu na terenie gminy,
•    opracowywanie projektów i realizacja uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach,
•    wykonywanie zadań gminy określonych w przepisach o sporcie,
•    przygotowanie projektów i realizacja zaakceptowanych przez organy gminy programów rozwoju sportu,
•    przygotowanie oraz bieżąca aktualizacja kalendarza imprez, wydarzeń sportowych i rekreacyjnych,
•    przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych.
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
•    stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej:
o    obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
o    umiarkowanie częste kontakty z klientami zewnętrznymi,
o    w pełnym wymiarze czasu pracy w budynku Urzędu Miasta  i Gminy w Krapkowicach  (winda), jak i w terenie.
•    w miesiącu czerwcu 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
6. Wymagane dokumenty:
•    podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
•   kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice (własnoręczny podpis),
•    CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
•    kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18-go roku życia (ksero dowodu osobistego),
•    kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
•    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą       o ochronie danych osobowych.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty (z podpisem czytelnym) należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Inspektora ds. infrastruktury sportu” do dnia 15 lipca  2013 r. do godziny 15 30 .


8. INFORMACJE DODATKOWE:
•   dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
•  osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,
•   osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”,
•    proponowany termin zatrudnienia od 01.08.2013 r.


Krapkowice dnia 04.07.2013 r.

           Burmistrz Krapkowic

           /-/  Andrzej Kasiura

więcej informacji >> kliknij tutaj